Årsrapport 2015 Goodtech

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er en av Skandinavias største systemuavhengige løsningsleverandører til industrien.

I 2015 har Goodtech Solutions beholdt markedsposisjonen innenfor virksomhetsområdene produksjonslinjer og høylager. For bulk- og pakkemaskiner er markedsposisjonen forbedret sammenlignet med 2014, virksomheten innen ingeniørtjenester ligger på samme nivå som for 2014.

Framtidsutsikter
Skandinavisk industri har et relativt høyt kostnadsnivå og investering i automatisering og robotteknologi er nødvendig for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft.

I 2015 opplevde vi at skandinavisk industri, innen våre områder, økte antall forespørsler i 2. halvår. Samtidig ser vi at markedet bruker lengre tid på sine investeringsbeslutninger.

Markedet og investeringsaktivitet på våre produkter og tjenester innen bulk og pakkemaskiner økte gjennom 2015 og vår posisjon i disse markedene er styrket. Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, vekstpotensialet i våre industrisegmenter anses som relativt gode. Særlig innen logistikkløsninger, farmasi, næringsmiddelindustrien og ser vi gode muligheter fremover.

Nye markeder er bearbeidet gjennom nye partnere i Europa, Skandinavia og Sør-Amerika. Det er forventet at disse markedene vil bidra positivt i årene som kommer.

Strategi
Goodtech Solutions skal sikre fremtidig lønnsomhet og vekst gjennom:

  • Kompetanseutvikling med spesielt fokus på forbedring av våre kvalitetssystemer og prosjektgjennomføring
  • Produkt- og teknologiutvikling
  • Rekruttering av nøkkelkompetanse
  • Utvidet tilbud av serviceavtaler og ettermarkedstjenester
  • Standardisering, produktifisering og kommersialisering av løsninger og produkter
  • Partnerutvikling samt rekruttering av nye partnere i utvalgte geografiske områder