Årsrapport 2015 Goodtech

Aksjonærinformasjon

Aksjekapital

Goodtechs aksjer er notert på Oslo Børs og handles under symbolet GOD. Aksjen består av én aksjeklasse og alle aksjene har stemmerett. Aksjen er fritt omsettelig.

I forbindelse med gjennomføringen av salget av Goodtech Intressenter AB til Eitech Holding AB har Goodtech foretatt en sletting av 9.652.759 av Eitechs aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Etter kapitalnedsettelsen er aksjekapitalen i Goodtech NOK 45.752.292 fordelt på 22.876.146 aksjer, med pålydende verdi per aksje på NOK 2. Hver aksje representerer én stemme på generalforsamling.

Per 31. desember 2015 har selskapet 126.160 egne aksjer, tilsvarende 0,55% av selskapets aksjekapital.

Fra generalforsamlingen i 2015 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2016, og har som formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen å forlenge fullmakten. Styret har også fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10% av selskapets aksjekapital.  Fullmakten er gyldig til 30. juni 2016.

 

 Nøkkeltall aksjer 2015 2014 2013 2012 2011
 Markedsverdi 31.12 (MNOK) 246 390 517 379 511
 Antall aksjer omsatt (i tusen) 2 659 2 378 3 149 1 243 51 285
 Antall utestående aksjer per 31.12 (i tusen) 22 876 32 529 32 529 32 529 325 289
 Antall aksjonærer 1 768 1 836 1 870 1 670 1 794
 Antall egne aksjer 126 160 126 160 26 160 35 144 537 244
 Pålydende per aksje 2,00 2,00 2,00 2,00 0,20
 Aksjekurs 31.12 10,75 12,00 15,90 11,65 1,57
 - Høy 13,95 17,60 18,80 17,50 2,43
 - Lav 9,60 11,80 11,85 11,15 1,33
 Resultat per aksje -5,28 -0,68 1,28 1,58 0,06
 Utbetalt utbytte per aksje - 0,65 1,50 0,80 -
 Utbytte per aksje foreslått av styret 1,50 *) - 0,65 1,50 0,08
 

*) Forslag om styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kr 1,50 per aksje.
Historisk informasjon for 2011 er ikke justert for aksjespleis 10:1 som ble gjennomført i 2012.

Aksjonærstruktur
Goodtech hadde ved årets slutt 1.768 aksjonærer. Selskapets aksjonærstruktur preges av stabile og langsiktige eiere. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet 66 % av aksjene. 

10 største aksjonærer per 31.12.2015

 Navn Land Andel %
 Holmen Industri Invest NOR 34,32
 Skagen Vekst NOR 8,99
 Sedlak Holding AS NOR 6,77
 EIO AS NOR 5,91
 MP Pensjon PK NOR 2,07
 Svenska Handelsbanken (nom.) SWE 2,01
Avanza Bank AB (nom.) SWE 1,66
Nordnet Bank AB (nom.) SWE 1,53
Trollhaug Invest NOR 1,40
Skandinaviksa Enskilda Banken AB (nom.) SWE 1,31
 

Avkastning og likviditet
Goodtech har som langsiktig målsetning å forvalte konsernets ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning på investert kapital som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Aksjonærenes avkastning skal synliggjøres gjennom aksjens kursutvikling og utbytte. Styret har en målsetning om at årlig utbytte skal utgjøre minimum 50 % av resultat per aksje.

Likviditeten i aksjen preges av at flere store, langsiktige eiere holder en betydelig andel av aksjene i selskapet. I 2015 ble det omsatt 2.659.239 aksjer, som tilsvarer 11,6 % av utestående aksjer i Goodtech per 31.12.2015.

Goodtech har en likviditetsgarantistavtale med meglerhuset Fondsfinans ASA. Avtalen har til hensikt å bedre likviditeten i selskapets aksjer og minske skillet mellom kjøps- og salgskurs i handelen med selskapets aksjer.

Investor Relations
Goodtech vil tilstrebe at alle investorer og andre interessenter til enhver tid har tilgang til den samme finansielle informasjonen om selskapet. Informasjon som kan påvirke prisingen av aksjen gis gjennom meldinger til Oslo Børs og via selskapets hjemmesider. Goodtech prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene.

Goodtechs kvartals- og årsresultat er tilgjengelige på Oslo Børs’ sider og Goodtechs egne hjemmesider. Selskapet har løpende kontakt med investorer og analytikere. Goodtechs investoransvarlig er konsernsjef Arve Teie og CFO Synnøve Granli.

Generalforsamling
Goodtech har én aksjeklasse hvor hver aksje gir én stemme. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmesider.

Aksjekursutvikling

alt
 

Finansiell kalender 2016 - Goodtech ASA
28.04.2016 - Ordinær generalforsamling
11.05.2016 - Resultat 1. kvartal 2016
19.08.2016 - Resultat 2. kvartal 2016
11.11.2016 - Resultat 3. kvartal 2016