Årsrapport 2015 Goodtech

Nøkkeltall videreført virksomhet

alt

*) proformatall
 
 Ordre- og resultattall (MNOK)      2013 2014 2015
 Salgsinntekter     618,8 638,8 698,8
 EBITDA     7,4 6,0 0,9
 EBITDA %     1,2 % 1,0 % 0,1 %
 Resultat før skatt (EBT)     -17,5 -24,7 -81,2
 EBT %     -2,8 % -3,9 % -11,6 %
 Resultat etter skatt for videreført virksomhet     -14,7 -12,2 -75,6
 Årsresultat     41,5 -21,7 -169,5
 Ordrereserve 31.12     250,7 363,3 416,8
           
 Kontantstrøm          
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter     -8,7 59,9 4,5
           
 Balanse          
 Totale eiendeler     1536,8 1570,8 661,6
 Egenkapital     725,2 686,5 341,7
 Egenkapitalandel     47,2 % 43,7 % 51,6 %
 Egenkapitalrentabilitet     -4,0 % -1,7 % -14,7 %
 Netto rentebærende gjeld     162,2 178,1 34,5
 Netto gjeldsgrad     22,4 % 25,9 % 10,1 %
 Likviditetsgrad     1,13 0,90 1,18
           
 Aksjen          
 Aksjekurs 31.12 (kr)     15,90 12,00 10,75
 Resultat per aksje (kr)     1,28 -0,68 -5,28
 Utbytte per aksje (kr)     0,65 - -
           
 Ansatte          
 Antall ansatte per 31.12     375 373 371
 Antall årsverk      366 363 377
           
 HMS          
 Sykefravær      3,02 % 4,29 % 4,62 %
           
         

Definisjoner finansielle nøkkeltall

EBITDA

Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster

EBITDA %

(Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster) / salgsinntekter

EBT %

Resultat før skatt/salgsinntekter

Egenkapitalandel

Egenkapital/totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital

Gjennomsnittlig egenkapital

(Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12) / 2

Resultat per aksje

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer

Netto gjeldsgrad

Netto rentebærende gjeld/egenkapital

Likviditetsgrad

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld