Årsrapport 2015 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Kontantstrømoppstilling
     
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Noter
2015
2014
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
     
Årsresultat
 
-108 708
583
Justert for:
     
- Skattekostnad
- 1 279
- 2 687
- Avskrivninger
1 501
1 570
- Renteinntekter
 
- 5 874
- 3 019
- Konsernbidrag og utbytte ført som finansinntekt
- 19 857
- 19 993
- Gevinst, tap og nedskriving aksjer og finansielle eiendeler
87 447
-
Mottatt utbytte
-
8 182
Endringer i arbeidskapital:
     
- Varelager
 
68
- 68
- Kundefordringer og andre fordringer
 
11 229
1 843
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 
4 017
864
Endring andre tidsavgrensninger
 
1 576
631
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter
 
-29 880
- 12 094
       
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
     
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
- 63
-201
Netto innbetalinger ved salg av selskap
77 954
-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
77 890
-201
       
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
     
Utbetaling ved utlån
 
- 4 102
- 33
Innbetaling utlån
 
7 004
-
Nedbetaling lån
- 57 607
- 4 000
Innbetaling ved opptak av kortsiktig lån
-
12 607
Innbetaling av konsernbidrag
 
12 811
17 346
Kjøp/salg av egne aksjer
 
-
- 1 303
Utbetaling av utbytte
 
-
- 21 127
Endring trekk konsernkonto
 
10 227
- 61 484
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
- 31 667
- 57 994
       
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
 
16 343
- 70 288
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01
 
- 47 879
22 409
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12
 
- 31 536
- 47 879
Note 1
Regnskapsprinsipper
       
             
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor.
             
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
             
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
             
Kriterier for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
             
Skatt
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte egenkapitalen.
             
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
             
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
             
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
             
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.
             
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
             
Datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet
Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Foretatt nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.
             
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
             
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
 
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
             
Leasing
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdrags-delen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
             
Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden.
             
Transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser.
             
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
Note 2
Segmentinformasjon
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Geografisk fordeling av inntekter
2015
2014
 
Norge
4 095
14 140
 
Sverige
1 334
2 446
 
Finland
686
1 195
 
Sum
6 115
17 781
 
Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Lønnskostnader
2015
2014
Lønninger
9 234
19 237
Arbeidsgiveravgift
1 791
2 730
Pensjonskostnader
379
800
Andre ytelser
71
1 415
Sum
11 475
24 182
         
Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,9 mill. kroner i 2015 (1,7 mill. kroner i 2014)
         
Selskapet hadde 6 ansatte per 31.12.2015 og gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året var 9,5.
         
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 28 i konsernregnskapet
         
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
         
Godtgjørelse til revisor
2015
2014
Revisjonshonorar
299
236
Andre attestasjonstjenester
219
-
Skatterådgivning
-
-
Andre ikke-revisjonstjenester
107
366
Sum godtgjørelse
   
625
602
         
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 4
Andre driftskostnader
 
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Andre driftskostnader
2015
2014
   
Husleie og drift lokaler
440
1 200
   
Vedlikehold/serviceavtaler
707
1 755
   
Reisekostnader
398
762
   
Bilkostnader
18
289
   
Salgs- og markedsføringskostnader
87
376
   
Fremmede tjenester o.l.
20 720
8 174
   
Porto- og telefonkostnader
155
347
   
Avsetning tap på fordringer
12 300
-
   
Kostnader vedr.børs, vps o.l
1 141
1 014
   
Andre driftskostnader
1 062
1 242
   
Sum andre driftskostnader
37 030
15 159
   
         
Fremmede tjenester o.l. inkluderer blant annet honorar til finansielle- og juridiske rådgivere brukt i forbindelse med selskapets og konsernets strukturelle og strategiske prosesser.
         
Det er gjort en avsetning tilknyttet en usikker fordring mot et av selskapets datterselskap. Fordringen er tilknyttet et utviklingsprosjekt som i konsernregnskapet er nedskrevet etter oppdatering av anslått gjennvinnbar verdi. Viser til note 11 i konsernregnskapet.
Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2015
2014
   
Inntekt på investering i datterselskap
19 875
19 993
   
Renteinntekter innenfor konsernet
5 874
5 665
   
Annen renteinntekt
2
10
   
Andre finansinntekter
-
126
   
Sum
25 751
23 147
   
         
Finanskostnader
2015
2014
   
Tap ved realisasjon aksjer
62 307
-
   
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
24 285
-
   
Rentekostnader
4 091
3 769
   
Andre finanskostnader
1 164
998
   
Sum
91 847
2 121
   
         
Netto finans
- 66 096
21 026
   
         
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med SEB. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.
         
Se note 11 for informasjon vedrørende tap ved realisasjon aksjer og nedskriving finansielle anleggsmidler.
Note 6
Skatt
           
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Årets skattekostnad fordeler seg på:
2015
2014
         
Betalbar skatt
-
-
         
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel
- 1 279
- 2 356
         
For lite/mye avsatt tidligere år
-
-331
         
Sum skattekostnad
- 1 279
- 2 687
         
               
Beregning av årets skattegrunnlag
             
Resultat før skattekostnad
-109 986
- 2 104
         
Permanente forskjeller
92 270
- 7 848
         
Endring i midlertidige forskjeller
12 714
90
         
Korrigering tidligere år
-
1 225
         
Endring underskudd til fremføring
5 002
8 636
       
 
Årets skattegrunnlag
0
1
         
               
Oversikt over midlertidige forskjeller:
2015
2014
         
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
- 12 339
- 49
         
Anleggsmidler
261
685
         
Underskudd til fremføring
-163 151
-158 149
         
Sum midlertidige forskjeller
-175 229
-157 513
         
               
Balanseført utsatt skattefordel
- 43 807
- 42 528
         
               
Avstemming av effektiv skattesats:
             
27 % skatt av resultat før skatt
- 29 696
-568
         
Permanente forskjeller (27%)
23 216
- 2 119
         
Effekt endret skattesats
3 505
-
         
Beregnet skattekostnad
- 2 976
- 2 687
         
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
1 %
128 %
         
               
Permanente forskjeller inkluderer mottatt utbytte, tap ved realisasjon aksjer, nedskriving aksjer og andre ikke fradragsberettigede kostnader.
       
Note 7
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
     
             
     
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
Maskiner og inventar
Immaterielle eiendeler
Sum
     
Anskaffelseskost per 01.01
9 822
102
9 924
     
Tilgang
63
-
63
     
Anskaffelseskost 31.12
9 884
102
9 987
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
- 6 722
- 93
- 6 815
     
Bokført verdi per 31.12
3 162
9
3 171
     
Årets avskrivninger
1 467
34
1 501
     
           
 
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er beregnet til 3 - 10 år, og immaterielle eiendeler 5 år.
     
             
Vesentlige leieavtaler
           
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Per Krohgs vei 4 på Karihaugen. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech Projects & Services AS. Leiekostnadene utgjorde 0,4 mill. kroner for 2015.
     
Note 8
Kontanter og kontantekvivalenter
             
(Alle tall i NOK 1.000 )
2015
2014
 
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto (trekk klassifisert som kortsiktig gjeld)
- 32 484
- 48 957
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
949
1 078
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter
- 31 536
- 47 879
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen
949
1 078
 
             
Trekk innenfor konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.
 
             
Av betalingsmidlene i selskapet er 0,4 mill. kroner bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12 i fjor var 0,8 mill. kroner.
 
             
Se note 17 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.
 
Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Kortsiktig gjeld
2015
2014
 
Trekk på langsiktig kredittramme
-
45 000
 
Trekk på konsernkonto
32 484
48 957
 
Lån fra aksjonærer
-
12 607
 
Sum kortsiktig rentebærende gjeld
32 484
106 564
 
       
Viser forøvrig til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende den konsernets kassekredittrammen.
 
       
Lån gitt til selskapet på til sammen 12,6 mill. kroner fra fire av selskapets hovedaksjonærer er tilbakebetalt i 2015.
 
       
Annen kortsiktig gjeld
2015
2014
 
Kortsiktig gjeld konsern
1 823
1 556
 
Skyldig lønn og feriepenger
931
2 898
 
Påløpte kostnader
7 194
3 174
 
Annen kortsiktig gjeld
1 000
1 430
 
Sum annen kortsiktig gjeld
10 948
9 058
 
Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2015
2014
     
Lån til foretak i samme konsern
85 233
91 602
     
Kundefordringer konsern
7 579
19 364
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
44 138
68 017
     
Sum
136 950
178 983
     
           
Gjeld
2015
2014
     
Lån fra foretak i samme konsern
-
-
     
Leverandørgjeld innen konsern
148
1 269
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
1 823
100
     
Sum
1 970
1 369
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Industry Holding AS på 84,6 mill. kroner og lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB på 0,6 mill. kroner. Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra lånegiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår. I 2015 er 6,2 mill. kroner av lån og fordringer mot Goodtech Solutions AB konvertert til aksjeinnskudd i datterselskapet.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester, krav på konsernbidrag samt renter på utestående fordringer. Fordringene forfaller innen ett år.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Per 31.12.2015 hadde datterselskapene trekk på konsernkonto på totalt 25,8 mill. kroner (per 31.12.2014: til gode 36,0 mill. kroner), klassifisert som andre kortsiktige fordringer i balanseoppstillingen.
Note 11
Datterselskap
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
Selskap
Eier-/
stemme
andel
Forretnings- kontor
Anskaffelses- kost
Akk. økn./ned- skrivninger *)
Balanseført verdi 2015
Årets inntekt på inv. i datterselskap
Goodtech Environment AS
100 %
Norge
9 661
6 962
16 623
15 900
Goodtech Industry Holding AS *)
100 %
Norge
123 501
-4 598
118 903
3 957
Goodtech Environment AB
100 %
Åland (Finland)
21 822
-8 699
13 123
-
Goodtech Solutions AB
100 %
Sverige
66 806
-25 885
40 921
-
Goodtech Environment Gøteborg AB
100 %
Sverige
2 670
-
2 670
-
Totalt
   
224 460
-32 220
192 240
19 857
             
Alle aksjene i Goodtech Intressenter AB er i 2015 solgt til Eitech Holding AB. Vederlaget på 242 mill. kroner og gjort opp ved kapitalnedsettelse og kontantvederlag. Det er ved gjennomføringen foretatt en sletting av 9 652 759 av kjøpers aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Kjøpers fordring ved sletting av aksjene er endelig gjort opp ved motregning av 154,5 mill. kroner av kjøpesummen. Den resterende del av kjøpesummen er gjort opp ved kontant betaling av 77,6 mill. kroner, og plassering av 10 mill. kroner på escrowkonto som sikkerhet for eventuelt garantiansvar som definert i aksjekjøpsavtale mellom partene. Regnskapsmessig tap belastet 2015 for Goodtech ASA ved realisasjonen er 62,3 mill. kroner.
             
Goodtech ASA har i 2015 tildelt konsernbidrag til Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS. Konsernbidragene har økt balanseført verdi aksjer tilsvarende da dette er behandlet som et kapitalinnskudd i datterselskapene. Konsernbidrag tildelt Goodtech Products AS har økt balanseført verdi aksjer i Goodtech Industry Holding AS, som er eier av aksjene i Goodtech Products AS. Tidligere mottatte konsernbidrag fra Goodtech Environment AS og Goodtech Industry Holding AS, som da oversteg opptjent inntekt i eierperioden, er tidligere behandlet som tilbakebetaling av investert kapital, og inngår som akkumulert økning/nedskrivinger i oppstillingen ovenfor.
             
Goodtech ASA har i 2015 kjøpt samtlige aksjer i Goodtech Environment Gøteborg AB fra datterselskapet Goodtech Environment AS.
             
*) Årets inntekt på investering i datterselskap består av konsernbidrag fra datterselskapet Goodtech Products AS.
             
Nedskriving av finansielle anleggsmidler - investering i datterselskap
Goodtech gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 11 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjennvinnbar verdi. Dette har i 2015 medført en nedskriving på 24,3 mill. kroner på investeringen i Goodtech Solutions AB, til anslått bruksverdi 40,9 mill. kroner. I 2015 har Goodtech ASA konvertert lån og fordringer til en verdi av 6,2 mill. kroner til aksjeinnskudd i Goodtech Solutions AB. Konvertert aksjeinnskudd er umiddelbart nedskrevet og inngår i nedskrivingsbeløpet gjengitt ovenfor.
Note 12
Aksjekapital
       
             
For informasjon om aksjekapital/aksjonærer i selskapet /egne aksjer, se note 18 i konsernregnskapet.
Note 13
Egenkapital
       
             
             
 
Aksje-
Egne
 
Annen innskutt
Annen
 
(Alle tall i NOK 1.000 )
kapital
aksjer
Overkurs
egenkapital
egenkapital
Totalt
Egenkapital per 1.1
65 058
-252
35 318
489 628
375
590 127
Årets resultat
-
-
-
-
-108 708
-108 708
Kapitalnedsettelse ifm. salg GI AB
- 19 306
-
- 35 318
- 99 821
-
-154 444
Egenkapital per 31.12
45 752
-252
0
389 808
-108 332
326 975
Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Konsernets trekk på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2015 utgjør 32,5 mill. kroner.
             
Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10.
             
For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er 198,3 mill. kroner, hvor 129,1 mill. kroner er opptrukket per 31. desember 2015.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2015 utgjør utstedt morselskapsgarantier 0,2 mill. kroner
             
Goodtech ASA har stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån til Goodtech Environment AB på 0,9 mill. euro, og ovenfor Westra Wermlands Sparebank for lån inntil 2 mill. svenske kroner for lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier se note 20 i konsernregnskapet.
Note 15
Finansiell markedsrisiko
       
               
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
               
Renterisiko
             
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
               
Valutarisiko
             
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.
Note 16
Nærstående parter
         
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Goodtech har i løpet av kvartalet solgt alle aksjene i Goodtech Intressenter AB (GIAB) til AB Coport 480, (nå Eitec Holding AB). Kjøper er kontrollert av Rolf Tannergård, som før transaksjonen var Goodtechs største aksjonær og styremedlem.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2015.
             
Viser til note 27 og 28 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.
Note 17
Hendelser etter balansedagen
             
Goodtech inngikk 15. oktober 2015 en avtale med det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») om salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS»). Transaksjonen ble gjennomført 29. februar 2016.