Årsrapport 2015 Goodtech

Goodtech Konsern

Konsolidert resultat 1. januar - 31. desember
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2015
2014
Driftsinntekter
698 812
638 769
       
Varekostnader
-350 867
-314 521
Lønn- og personalkostnader
-280 937
-255 209
Andre driftskostnader
-66 143
-63 065
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
865
5 973
       
Avskrivninger
-8 318
-7 872
Nedskrivninger
-60 635
-9874
Spesielle driftsposter
-3 688
-6964
Driftsresultat
 
-71 775
-18 736
       
Finansinntekter
7 469
5 583
Finanskostnader
-16 904
-11 500
Netto finanskostnader
 
-9 435
-5 917
       
Resultat før skattekostnad
 
-81 210
-24 653
       
Skattekostnad
-5 610
-12 465
Resultat etter skatt videreført virksomhet
 
-75 600
-12 188
       
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-93 906
-9 494
Årsresultat
 
-169 506
-21 681
       
Tilordnes:
     
- Aksjonærene i morselskapet
 
-169 727
-22 011
- Ikke-kontrollerende eierinteresser
 
221
329
Årsresultat
 
-169 506
-21 681
       
Resultat per aksje (tall i NOK)
-5,28
-0,68
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (tall i NOK)
-2,92
-0,29
       
Konsolidert totalresultat
     
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2015
2014
Årsresultat
 
-169 506
-21 681
       
Øvrige resultatelementer
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
   
Estimatavvik pensjoner, netto etter skatt
968
-781
Poster som vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
   
Kontantstrømsikring, netto etter skatt
691
-480
Omregningsdifferanser
 
3 746
2 499
Utvidet resultat relatert til ikke videreført virksomhet
 
-25 131
3 942
Utvidet årsresultat, etter skatt
 
-19 727
5 181
Totalresultat
 
-189 233
-16 501
       
Tilordnes:
     
- Aksjonærene i morselskapet
 
-189 454
-16 830
- Ikke-kontrollerende eierinteresser
 
221
329
Totalresultat
 
-189 233
-16 501
       
Beløp tilordnet aksjonærene i morselskap stammer fra:
     
- Videreført virksomhet
 
-70 416
-11 278
- Ikke videreført virksomhet
 
-119 038
-5 552
Sum
 
-189 454
-16 830
       
Note 1 - 31 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
     
Note 1
Regnskapsprinsipper
             
Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo, Norge.
             
Goodtech er et teknologikonsern som bidrar til samfunnets utvikling gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystem, effektivisering og økt konkurransekraft innen industrien og gjennom å møte samfunnets miljøutfordringer.
             
Selskapet er Nordens ledende automatiseringsselskap og den største prosessmontasje-entreprenøren.
             
Selskapet er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. 700 mill. kroner og har totalt ca 400 medarbeidere lokalisert i Norge, Sverige og Finland.
             
Virksomheten er organisert i tre forretningsområder; Projects & Services Norge, Solutions og Environment.
             
Regnskapet ble godkjent for offentliggjøring av styret den 16.03.2016.
             
1.1 Hovedprinsippet
Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU, og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye regnskapsstandarder som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt nedenfor. Nye IFRS-er og fortolkningsuttalelser som er utgitt men som ikke er obligatorisk å anvende per 31.12.2015 er nærmere omtalt i punkt 1.32.
             
Konsernregnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Avvik fra dette er behandling av finansielle derivater som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat.
             
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
             
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode.
             
1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat. Ved tap av kontroll,betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser resultatført.
             
1.3 Konsolideringsprinsipper
   
Datterselskap
       
Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har kontroll over, jf. note 19. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer eller ikke kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene. Ikke-kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital.
             
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.
             
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot kontrollerende eieres egenkapital.
             
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget,balanseført verdi av nettoeiendeler og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes i resultatet som gevinst eller tap. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
             
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap,reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.
             
Investeringer i felleskontrollert virksomhet
Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor.
             
Konsernregnskapet tar inn felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler,gjeld,inntekt og kostnader.
             
Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert selskap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eierandel og hvor det er felles kontroll.
             
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende,inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.
             
1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd, andre kortsiktige lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
             
I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er videre spesifisert på kontantbeholdning og kontantekvivalenter og trekk på kassekreditt.
             
1.5 Kundefordringer
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall.
             
1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder
Utført, ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen, se 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer, forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
             
I balansen vises utført, ikke fakturert produksjon,fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger,under posten "andre kortsiktige fordringer". I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon, er mottatt forskudd oppført under posten "leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld".
             
1.7 Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert til salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
 
           
1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter
Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet anvender rentebytteavtaler som sikringsinstrument for sikring av kontantstrømmer knyttet til langsiktig finansiering.
             
Kontantstrømsikring
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring, regnskapsføres over utvidet resultat.
             
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under ”Finanskostnader”.
             
Når et sikringsinstrument utløper eller selges,eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen ”Netto andre (tap) gevinster”.
             
1.9 Finansielle eiendeler
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse, og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. I rapporteringsperioden har konsernet kun finansielle eiendeler klassifisert som "lån og fordringer".
             
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som "kundefordringer, andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler" i balansen, og regnskapsføres til amortisert kost.
             
1.10 Nedskrivning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert.
             
1.11 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
 
           
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk,slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.
 
           
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
             
Bygninger 20-30 år
Maskiner, inventar m.m 3-10 år
             
Avskrivningsperiode, -metode og utrangeringsverdi vurderes årlig.
             
1.12 Leieavtaler
Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne,i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.
 
           
Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden,avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid.
             
Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen, ikke er overført til leietaker, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
             
1.13 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen.
             
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.
             
1.14 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av –og nedskrivning.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og –periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller –periode behandles som estimatendring.
             
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes årlig for nedskrivning, se pkt 1.16.
 
           
Patenter og lisenser
Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid, som varierer fra 5-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig.
             
Forskning og utvikling
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart, at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
 
           
Balanseførte utviklingskostnader med bestemt utnyttbar levetid avskrives over eiendelens estimerte økonomiske levetid. Dette kan skje enten ved bruk av lineær avskrivning eller prosjektallokering av avskrivningskostnad over brukstid.
             
Kundekontrakter
Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden.
             
             
1.15 Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av ikke-kontrollerende eierinteresser vises det til note 1.20. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
             
Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
             
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunket med resultatføring av verdiendringen.
             
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet.
             
Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets netto eiendeler,resultatføres differansen. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall,ref pkt 1.16.
 
           
Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
             
1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.
             
Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).
             
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet.
             
1.17 Lån
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.
             
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
             
1.18 Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse,det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen.
             
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.
 
           
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.
 
           
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene.
             
1.19 Egenkapital
Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.
             
Omregningsdifferanser
Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.
             
1.20 Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet utgjør den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av balanseført verdi av egenkapital.
             
Datterselskapets resultat, samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader, er henførbare til eiere av morforetaket og de ikke-kontrollerende eierinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene selv om dette fører til at ikke-kontrollerende eierinteresse blir negativ.
             
1.21 Prinsipper for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
             
Varesalg
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet er overført til kjøperen, og Goodtech ikke lenger har kontroll eller administrativ innflytelse over varene.
             
Anleggskontrakter
Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles ved bruk av to målemetoder; påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene, eller påløpte timer i forhold til totalt estimert timer. Valg av metode gjøres ut i fra type prosjekt; timebasert- eller produktbasert prosjekt. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader/timer inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Tjenester
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
 
           
Royalty inntekter resultatføres når de opptjenes, i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale.
 
           
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes.
             
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
             
1.22 Utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
 
           
Følgende valutakurser benyttes ved omregning;
         
SEK
EUR
Valutakurs 1.1.2015
95,97
9,04
Valutakurs 31.12.2015
104,75
9,62
Gjennomsnittlig kurs 2015
95,59
8,94
             
Virksomhet i utlandet
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Gjennomsnittskurs beregnes for hvert kvartal. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
             
1.23 Ansatteytelser
Pensjonsordninger
 
Konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav.
             
For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning.
             
En ytelsesordning vil typisk definere et beløp en ansatt vil motta fra og med pensjonseringstidspunktet, vanligvis avhengig av alder, antall år i arbeid og lønn.
             
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer. Diskonteringsrenten er utledet basert på renten på foretaksobligasjoner (OMF), og tilpasset løpetiden på forpliktelsen. Beregningene er basert på lineær opptjeningsmodell, og inkluderer arbeidsgiveravgift for netto faktisk underfinansierte ordninger.
 
           
Introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.
 
           
Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egnekapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.
             
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
De fleste av konsernets datterselskaper har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskap, og har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag. Innskuddet kostnadsføres når den påløper.
             
Overskuddsdeling og bonusplaner
Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse.
             
1.24 Lånekostnader
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel,kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost.
 
           
1.25 Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.
             
1.26 Inntektsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill.
             
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som langsiktig forpliktelse og finansielt anleggsmiddel i balansen.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
             
1.27 Segmentinformasjon
Goodtech rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8, Driftssegmenter, som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem. Konsernet presenterer segmentinformasjon for driftssegmenter og geografiske segmenter (se note 3).
             
Goodtech organiserte fra 1.1.2015 virksomheten i fem rapporteringspliktige segmenter Projects & Services Norge, Projects & Services Sverige, Solutions, Environment og Products. Etter salg av virksomhet som fremgår av note 2 har Goodtech tre gjenværende rapporteringspliktige segmenter: Projects & Services Norge, Solutions og Environment.
             
1.28 Betingede forpliktelser og eiendeler
Betingede forpliktelser, som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.
             
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.
             
1.29 Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
             
1.30 Estimatusikkerhet
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.
             
Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
- Anleggskontrakter
- Vurdering av goodwill
- Utsatt skattefordel
             
Anleggskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling.
             
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater, vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling, eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter, estimering av fremtidige resultater, eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger.
             
Utsatt skattefordel basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad forventede fremtidige inntekter til det aktuelle selskap, hensyntatt konsernbidragsmuligheter, på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av utsatt skattefordel.
             
1.31 Standarder ikke trådt i kraft
Følgende nye standarder,rettelser og fortolkninger av standarder, er ikke trådt i kraft per 31. desember 2015, og er ikke tatt i bruk i dette konsernregnskapet. Selskapet forventer at disse standardene vil anvendes i konsernregnskapet fra regnskapsåret 2016 eller senere. Ikraftredelsesdatoer er de som gjelder for IFRS’er godkjent av EU. Disse kan i noen tilfeller avvike fra ikraftredelsestidspunkter per IASB.
             
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Standarden vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke er endret som ledd i dette prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden vil få innvirkning på hvordan konsernet presenterer sitt resultat. I henhold til IFRS 9 vil gevinster knyttet til avhendelse av finansielle instrumenter tilgjengelig for salg ikke føres over resultatet, men bare inngå i totalresultatet. Ikrafttredelsetidspunktet for standarden er satt til regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. Slik konsernet er organisert og finansiert per i dag forventes det ingen vesentlige effekter av de foreslåtte endringene.
             
IFRS 15 “Revenue from contracts with Customers» fordrer en inndeling av kundekontrakter I de enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan være en vare eller tjeneste. Inntekt regnskapsføres når en kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste,og dermed har muligheten til å bestemme bruken av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten. Standarden trer i kraft for regnskapsåret 2018, men tidliganvendelse er tillatt. Implementeringen av standarden forventes ikke å ha vesentlig effekter for konsernregnskapet.
             
Selskapet har ikke fullt ut vurdert den potensielle effekten av innføring av nye og reviderte/endrede standarder listet opp nedenfor. Standarder som klart ikke er relevante for konsernets finansregnskap er ikke tatt med.
             
- Endring IAS 19 Pensjon
- Forbedringsprosjektet 2010-2012
           
- Forbedringsprosjektet 2012-2014
Note 2
Endringer i konsernets struktur
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Salg av datterselskaper og organisasjonsmessige endringer 2015
             
Ikke videreført virksomhet består av avviklet virksomhet ved salg av Goodtech Intressenter AB og virksomhet holdt for salg som gjelder Goodtech Products AS og Goodtech Environment AS.
             
Avviklet virksomhet
   
22. desember 2015 ble alle aksjene i Goodtech Intressenter AB (GIAB) solgt til AB Coport 480 (nå Eitech Holding AB). GIAB er morselskap i Goodtechs svenske underkonsern og eier samtlige aksjer i Goodtech Projects & Services AB, INAC Process AB og Power Control AB. Goodtech Projects & Services AB eier 50 % av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av Transaksjonen. Goodtech Interessenter leverer høyteknologiske løsninger innen elektroinstallasjoner, kraftteknologi og automasjon, i tillegg til service og vedlikehold for kunder i både privat og offentlig sektor. Selskapets kjernevirksomhet består av automasjon, energiteknologi, kraftteknologi, informasjon- og kommunikasjonsteknologi, elektroinstallasjoner, prosessinstallasjoner, service og vedlikehold uavhengig av produktleverandør.
             
Goodtech Intressenter AB utgjorde i sin helhet forretningsområdet Projects & Services Sverige.
             
Resultat fra avviklet virksomhet
   
             
     
2015
2014
   
Driftsinntekter
2 100 710
1 555 726
   
Driftskostnader
-2 075 524
 -1 547 025
   
Avskrivninger
-7 186
-14 970
   
Nedskrivninger og spesielle driftsposter
-1 840
-5 774
   
Netto finanskostnader
-5 690
-3 885
   
Andel resultat tilknyttede selskaper
3 984
1 717
   
Resultat før skattekostnad
14 454
-14 211
   
Skattekostnad
-3 252
1 988
   
Resultat etter skatt
11 202
-12 222
   
Nedskriving av goodwill
-164 782
-
   
Gjenværende tap
-2 759
-
   
Omregningsdifferanser inneværende år
30 344
-
   
Akk. omregningsdifferanser tidligere år
25 131
-
   
Resultat fra avviklet virksomhet
-100 863
-12 222
   
             
Resultat fra avviklet virksomhet fremkommer på linjen Resultat ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet.
             
Vederlaget ved salg av GIAB ble 242 mill. kroner og gjort opp ved kapitalnedsettelse og kontantvederlag. Goodtech har ved gjennomføringen foretatt en sletting av 9 652 759 av kjøpers aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Kjøpers fordring ved sletting av aksjene er endelig gjort opp ved motregning av 154,5 mill. kroner av kjøpesummen. Den resterende del er gjort opp ved kontant betaling av 77,6 mill. kroner, og plassering av 10 mill. kroner på escrowkonto som sikkerhet for eventuelt garantiansvar som definert i aksjekjøpsavtale mellom partene. Resultat fra avviklet virksomhet er beregnet med utgangspunkt i beregnet netto vederlag som redegjort over, fratrukket kostnader på 11 mill. kroner tilknyttet avtalte bonuser til enkelte ledende ansatte i GIAB som i henhold til salgsavtalen skulle dekkes av Goodtech, samt omkostnader ved salget. Eventuelle justeringer vil innregnes i resultatet i etterfølgende perioder.
             
Ved gjennomføring av transaksjonen er positive akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til valutaomregning av GIAB, hittil i år og omregningsdifferanser som tidligere har inngått i utvidet resultat, overført til ordinært resultat og inngår i resultat fra avviklet virksomhet.
             
Eiendeler og gjeld fraregnet på salgstidspunktet var som følger:
   
             
     
22.12.2015
     
Varige driftsmidler
14 401
     
Immaterielle eiendeler
14 001
     
Andre anleggsmidler
9 595
     
Sum Anleggsmidler
33 082
     
Kundefordringer
402 177
     
Andre kortsiktige fordringer
263 326
     
Kontanter og kontantekvivalenter
8 477
     
Sum Omløpsmidler
673 980
     
Sum Eiendeler fraregnet ved salg
707 063
     
             
Kortsiktig gjeld
774 912
     
Sum Gjeld fraregnet ved salg
774 912
     
             
I tillegg utgjør avgang goodwill NOK 450 mill. kroner, i form av nedskriving og avgang ved gjennomført salg, jfr. note 11.
   
             
Kontantstrøm fra avviklet virksomhet
 
             
     
2015
2014
   
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
44 192
59 528
   
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-2 713
-12 113
   
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-36 139
-27 762
   
             
Virksomhet klassifisert som holdt for salg
   
             
Goodtech Environment AS
   
Goodtech inngikk 15. oktober 2015 en avtale med det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») om salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS»). Transaksjonen ble gjennomført 29. februar 2016.
             
Transaksjonen ble gjennomført (overtakelse) i dag den 29. februar 2016. Ved transaksjonens gjennomføring har Goodtech mottatt følgende betalinger fra GZEP:
1. Kjøpesummen på 44 370 772 kroner
2. Innfrielse av lån som Goodtech har ytt til GEAS på 17 625 436 kroner
             
Innfrielsen av lånet som angitt over er netto etter at Goodtech har kjøpt GEAS` datterselskap i Sverige; GE Göteborg AB og gjort opp sistnevntes gjeld til GEAS.
             
I børsmelding 15. oktober 2015 ble det opplyst at GZEP skulle betale en tilleggskjøpesum tilsvarende resultat etter skatt i GEAS i perioden fra den 1. januar 2015 og frem til overtakelsen. Partene har ved gjennomføring av transaksjonen blitt enige om å endre dette slik at Goodtech mottar utbytte fra GEAS for regnskapsåret 2015 på 6 140 594 kroner som skal betales av GEAS innen 100 dager etter overtakelsen. I tillegg er Goodtech berettiget til resultat etter skatt i GEAS for perioden 1. januar 2016 og frem til overtakelsen. Dette vil bli fastsatt i henhold til et regnskap som utarbeides per datoen for overtakelsen og som gjøres opp innen 70 dager etter overtakelsen. Dersom GEAS har et tap i perioden 1. januar 2016 og frem til overtakelsen skal dette beløp kompenseres ved en tilbakebetaling til GZEP.
             
Goodtech Products AS
   
Goodtech har solgt alle aksjene i Goodtech Products AS (GPR) til Addtech Nordic AB. Avtalen ble inngått 27. januar 2016 og transaksjonen ble gjennomført 1. februar 2016.
             
Kjøpesummen er avtalt til ca. 28 mill. kroner, hensyntatt justering for netto gjeld. Kjøpesummen skal i tillegg justeres krone for krone dersom egenkapitalen i Goodtech Products AS per dato for overtakelse avviker fra 13,7 mill. kroner. Per 31.12.2015 var egenkapitalen 12,3 mill. kroner. 22 mill. kroner av kjøpesummen er betalt kontant på dato for overtakelse. Resterende beløp skal gjøres opp når regnskapet for Goodtech Products Asper overtakelsesdato er ferdig utarbeidet.
             
Som følge av pågående forhandlinger ved årsskiftet og inngåtte avtaler om salg er virksomhetene klassifisert som ikke videreført virksomhet pr 31.12.2015. Virksomhetene er presentert netto på egen linje i resultatregnskapet, og eiendeler og gjeld er presentert på egne linjer i balansen.
             
Goodtech Products AS utgjorde i sin helhet forretningsområdet Products, mens Goodtech Environment AS inngikk i forretningsområde Environment.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet
   
             
 
2015
2014
 
GE AS
GPR
Sum
GE AS
GPR
Sum
Driftsinntekter
121 237
87 774
209 011
110 084
91 641
201 725
Driftskostnader
-111 087
-83 634
-194 721
-103 635
-90 525
-194 160
Avskrivninger
-918
-873
-1 791
-831
-876
-1 707
Nedskrivninger og spesielle driftsposter
-1 568
-
-1 568
-
-
-
Netto finanskostnader
-230
-741
-971
-643
-1 082
-1 725
Resultat før skattekostnad
7 434
2 526
9 960
4 975
-842
4 133
Skattekostnad
-2 293
-711
-3 004
-1 347
-57
-1 404
Resultat etter skatt
5 141
1 815
6 956
3 628
-899
2 729
             
Spesifisert eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg
   
             
     
31.12.2015
 
     
GE AS
GPR
Elimineringer
Sum
Varige driftsmidler
3 492
2 457
-
5 949
Immaterielle eiendeler
5 634
6 453
-
12 087
Investeringer i tilknyttede selskaper
1 638
-
-
1 638
Utsatt skattefordel
-
197
-
197
Andre anleggsmidler
-
-
-
-
Sum Anleggsmidler
10 764
9 106
 
19 871
Beholdninger
15 784
5 644
-
21 428
Kundefordringer
12 799
13 542
-422
25 919
Andre kortsiktige fordringer
2 060
370
-
2 430
Kontanter og kontantekvivalenter
8 597
4 105
-
12 702
Sum Omløpsmidler
39 240
23 660
-422
62 479
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
50 005
32 767
-422
82 349
             
Langsiktig gjeld
116
-
-
116
Kortsiktig gjeld
36 115
14 017
-22 023
28 108
Sum Gjeld tilknyttet eiendeler ikke videreført virksomhet
36 231
14 017
-22 023
28 224
             
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet
         
 
2015
2014
 
GE AS
GPR
Sum
GE AS
GPR
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
8 444
-5 348
3 095
4 381
11 794
16 174
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-1 101
-264
-1 365
-837
574
-264
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
0
-
-
0
             
Organisatoriske endringer
   
             
Power-avdelingen i Bergen er i 2015 overført til forretningsområdet Projects & Services Norge. Avdelingen var tidligere organisert under forretningsområdet Projects & Services AB.
             
Virksomhetssammenslutning og organisasjonsmessige endringer 2014
             
Erverv av virksomhet 2014
30. oktober 2014 overtok Goodtech 100% av de stemmeberettigede aksjene i Power Control AB for 12 mill. svenske kroner. Power Control sysselsatte ved overtakelsen ni kraftingeniører innen elektroteknikk, og selskapet er en viktig brikke i Goodtechs satsning og vekstambisjoner innen Kraftmarkedet. Power Controll AB er i 2015 solgt som en del av Goodtech Intressenter AB.
             
Tabellen nedenfor viser virkelig verdi av identifiserte eiendeler og gjeld per overtakelsestidepunktet:
             
     
30.10.2014
     
Varige driftsmidler
   
45
     
Kundefordringer
   
1 670
     
Andre kortsiktige fordringer
   
1 568
     
Kontanter og kontantekvivalenter
   
2 506
     
Sum identifiserbare eiendeler
   
5 788
     
             
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
   
2 227
     
Betalbar skatt
   
2 017
     
Sum identifiserbare forpliktelser
   
4 244
     
             
Netto identifiserbare eiendeler
   
1 544
     
Goodwill
   
9 972
     
Sum vederlag for aksjene, betalt med kontanter
11 516
     
             
Innregnet goodwill på 10,0 mill. kroner følger av verdien knyttet til synergier som forventes å oppstå som en konsekvens av overtakelsen.
             
Power Control AB bidro med 2,5 mill. kroner i driftsinntekter og et positivt resultat før skatt på 0,6 mill. kroner til konsernregnskapet for perioden mellom overtakelsestidspunktet og 31. desember 2014. Dersom virksomhetssammenslutningen hadde skjedd i begynnelsen av regnskapsperioden, ville konsernets driftsinntekter blitt 2.383 mill. kroner og resultat før skatt blitt et underskudd på 26,8 mill. kroner.
             
Salg av virksomhet 2014
1. oktober 2014 avhendet konsernet virksomheten i Gøteborg innen virkes- og materialhåndtering i Goodtech Solutions AB. Virksomheten hadde pr salgstidspunktet en omsetning på 7,3 mill. kroner som inngikk i omsetningen for forretningsområde Solutions. Virksomheten belastet konsernets EBITDA i 2014 med -4 mill. kroner. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet ble vurdert som uvesentlige og ble følgelig ikke presentert separat i resultatregnskapet for 2014.
             
Oppgjør for salgsvederlaget på 1,6 mill. kroner skjer ved utsatt betaling. Vederlaget skal nedbetales med årlige avdrag basert på oppnådd resultatoverskudd fremover, senest ferdig nedbetalt 31. desember 2022. Utestående vederlag behandles som langsiktig lån med markedsmessige betingelser. Som del av overdragelsen lånte nye eiere 1 mill. svenske kroner, basert på markedsmessige betingelser, som skal nedbetales over 5 år.
             
Organisasjonsmessige endringer 2014
Kraftvirksomheten i Sverige og Norge ble samlet i en ny divisjon, Power, innenfor forretningsområdet Projects & Services.
Note 3
Segmentinformasjon
     
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Driftssegmenter
         
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering.
           
Goodtech organiserte fra 1.1.2015 virksomheten i fem rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper. De rapporteringspliktige segmentene har vært Projects & Services Norge, Projects & Services Sverige, Solutions, Environment og Products.
           
Etter salg av virksomhet som fremgår av note 2 har Goodtech tre gjenværende rapporteringspliktige segmenter: Projects & Services Norge, Solutions og Environment.
           
  • Forretningsområdet Projects & Services Norge leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.
  • Forretningsområdet Solutions leverer ingeniørtjenester, automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, og til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.
  • Videreført virksomhet innen forretningsområdet Environment leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.
           
2015
Projects & Services Norge
Solutions
Environment
Konsernposter *)
Total
Inntekter fra eksterne kunder
310 804
172 231
215 764
12
698 812
Inntekter mellom segmenter
4 731
207
1 267
-6 205
-
Totale segmentinntekter
315 535
172 437
217 031
-6 192
698 812
Varekostnader
-84 009
-92 997
-176 031
2 170
-350 867
Lønnskostnader
-175 697
-67 608
-26 667
-10 964
-280 937
Andre driftskostnader
-43 724
-16 497
-6 998
1 076
-66 143
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
12 105
-4 665
7 335
-13 910
865
Avskrivninger
-2 763
-2 958
-1 066
-1 530
-8 318
Nedskrivninger
-3 074
-30 961
-26 600
-
-60 635
Spesielle driftsposter
-774
-401
-
-2 512
-3 688
Driftsresultat
5 494
-38 986
-20 331
-17 952
-71 775
Netto finanskostnader
-2 011
1 236
-8 022
-638
-9 435
Resultat før skattekostnad
3 482
-37 749
-28 354
-18 590
-81 210
           
Eiendeler
270 061
101 301
163 010
129 368
663 740
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 254
253
672
63
4 242
           
Det er i 2015 gjort nedskriving av goodwill innen forretningsområdet Solutions og immaterielle eiendeler innenfor Environment og Projects & Services Norge, jfr. note 11
           
2014
Projects & Services Norge
Solutions
Environment
Konsernposter *)
Total
Inntekter fra eksterne kunder
266 338
188 539
183 869
22
638 769
Inntekter mellom segmenter
12 894
929
491
-14 314
0
Totale segmentinntekter
279 232
189 469
184 360
-14 292
638 769
Varekostnader
-67 122
-103 575
-145 288
1 463
-314 521
Lønnskostnader
-146 243
-70 418
-23 271
-15 278
-255 209
Andre driftskostnader
-44 596
-19 468
-10 568
11 568
-63 065
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
21 271
-3 993
5 233
-16 538
5 973
Avskrivninger
-1 550
-2 979
-1 748
-1 595
-7 872
Nedskrivninger
-101
-6 899
-
-2 873
-9 874
Spesielle driftsposter
-200
-311
-
-6 453
-6 964
Driftsresultat
19 420
-14 182
3 485
-27 459
-18 736
Netto finanskostnader
-443
488
-4 649
-1 314
-5 917
Resultat før skattekostnad
18 977
-13 693
-1 164
-28 773
-24 653
           
Eiendeler
273 406
152 074
139 290
1 006 035
1 570 807
Anskaffelse av varige driftsmidler
4 485
1 442
10 974
10 512
27 413
           
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder eliminering av salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene.
           
Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
           
*) Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet og eiendeler relatert til ikke videreført virksomhet.
           
Inntekter per produktgruppe
2015
2014
Varesalg
     
18 857
18 780
Anleggskontrakter
     
492 923
427 078
Tjenester
     
170 599
192 173
Andre inntekter
     
16 433
738
Sum inntekter
     
698 812
638 769
           
Informasjon om geografiske områder
 
2015
2014
Norge
     
470 679
336 320
Sverige
     
179 250
258 152
Finland
     
1 114
2 510
Danmark
     
863
1 880
Brasil
     
387
1 360
Polen
     
1 845
732
Russland
     
553
2 074
USA
     
1 113
-
Japan
     
21 963
19 886
England
     
687
2 119
Irland
     
-
1 156
Tyskland
     
1 850
412
Ungarn
     
9 397
21
Belgia
     
1 248
1 225
Færøyene
     
56
991
Sveits
     
-
748
Tsjekkia
     
-
40
Romania
     
403
2 339
De forente arabiske emirater
     
289
-
Chile
     
4 166
6 251
Andre
     
2 949
550
Sum inntekter
     
698 812
638 769
           
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
           
Anleggsmidler
     
2015
2014
Hjemstat/Norge
     
10 975
19 948
Sverige
     
17 984
41 711
Øvrig
     
19 128
17 621
Sum anleggsmidler
     
48 087
79 280
           
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.
Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2015
2014
 
Lønn
217 428
197 760
 
Arbeidsgiveravgift
36 415
33 708
 
Pensjonskostnader
17 210
15 229
 
Andre personalkostnader
9 883
8 513
 
Totale lønnskostnader
280 937
255 209
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
371
373
 
Antall ansatte per 31.12.
377
363
 
Note 5
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
 
2015
2014
 
Husleie og drift lokaler
17 932
18 222
 
Reisekostnader
10 933
10 771
 
Bilkostnader
3 165
3 218
 
Salgs- og markedsføringskostnader
3 653
3 802
 
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester
8 825
7 509
 
IT kostnader
8 186
7 276
 
Utgiftsført inventar
962
1 186
 
Porto- og telefonkostnader
3 882
4 257
 
Tap på fordringer
-137
345
 
Andre driftskostnader
8 743
6 480
 
Sum andre driftskostnader
66 143
63 065
 
       
Godtgjørelse til revisorer i Goodtech er inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester og fordeles som følger:
       
Godtgjørelse til revisor
2015
2014
 
Revisjonshonorar
866
906
 
Andre attestasjonstjenester 
84
5
 
Andre ikke-revisjonstjenester
534
366
 
Sum ekskl. mva
1 485
1 277
 
Note 6
Nedskrivninger og spesielle driftsposter
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur. Eksempler på slike poster kan være nedskriving av goodwill, oppkjøpsutgifter og restruktureringskostnader.
           
Goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions er i 2015 nedskrevet med 31 mill. kroner. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler i forretningsområdet Environment tilknyttet utviklingsprosjekter med 29,6 mill. kroner. Viser til note 11 for utfyllende informasjon.
           
I 2014 er det kostnadsført 9,9 mill. kroner i nedskriving av goodwill og andre immaterielle eiendeler hvorav 6,9 mill. kroner er nedskriving av goodwill i forbindelse med salg av virkes- og materialhåndteringsvirksomheten i Solutions Gøteborg. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler knyttet til et gammelt bygg på Åland med 2,9 mill. kroner.
           
Restruktureringskostnader gjelder påløpte kostnader tilknyttet interne forbedringstiltak, strukturelle og strategiske prosesser samt andre vesentlige kostnader av ikke tilbakevendende karakter.
           
Andre engangsposter i 2014 gjelder fratreden av tidligere konsernsjef.
           
 
2015
2014
     
Nedskriving av goodwill og andre immaterielle eiendeler
60 635
9 874
     
Restruktureringskostnader mv
3 688
4 776
     
Andre engangsposter
-
2 188
     
Totalt
64 323
16 838
     
Note 7
Finansinntekter og -kostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2015
2014
 
Renteinntekt
196
298
 
Agio gevinst
7 261
5 242
 
Andre finansinntekter
12
44
 
Sum finansinntekt
7 469
5 583
 
       
Rentekostnad
-2 818
-3 095
 
Garantiprovisjon
-791
-345
 
Agio tap
-12 508
-7 240
 
Andre finanskostnader
-787
-820
 
Sum finanskostnader
-16 904
-11 500
 
       
Netto finanskostnader
-9 435
-5 917
 
Note 8
Skatt
             
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Skattekostnad
2015
2014
Betalbar skatt*)
331
965
For mye/lite avsatt tidligere år
320
64
Endring utsatt skattefordel
-5 925
-10 058
Endring utsatt skatt
-336
-3 436
Skattekostnad
-5 610
-12 465
Effektiv skattesats i %
7 %
51 %
                 
Den effektive skattesatsen er betydelig påvirket av regnskapsmessige nedskrivinger uten skattemessig effekt for videreført virksomhet.
                 
*) Betalbar skatt i balansen
-2 376
2 045
                 
Negativ betalbar skatt er skatt til gode som følge av forskuddsbetalinger utført i virksomheten på Åland som overstiger virksomhetens betalbare skatt i 2015.
                 
Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
   
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
 
2015
2014
Skattekostnad beregnet til skattesats 27% (skattesats i Norge)
-21 927
-6 656
Virksomhet med annen skattesats enn 27%
496
368
Skattelovsendring - effekt endring skattesats
3 420
-
Ikke fradragsberettigede kostnader
12 399
351
Endring utsatt skatt ved egenkapitaltransaksjoner
204
-161
Korreksjon tidligere års innregnede eiendeler ved utsatt skatt
-
-3 298
Effekter ikke videreført virksomhet
277
-2 402
Omregningsdifferanser
-479
-667
Skattekostnad
-5 610
-12 465
                 
Sammenligningstall er omarbeidet for å vise skattekostnaden for videreført virksomhet.
                 
Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 27% i 2015, men er besluttet redusert til 25% fra og med inntektsåret 2016. I 2015 er netto skattefordel i Norge redusert med 3 mill. kroner som følge av lavere selskapsskatt fra og med 2016.
 
Konsernet har virksomheter i Sverige (22%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 27%.
                 
Resultater fra tilknyttede selskaper er innregnet etter skatt og påvirker således ikke konsernets skattekostnad
                 
Selskapet har tap innenfor fritaksmetoden som ikke kommer til normal fradrag. Det er gjennomført nedskriving goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB og immaterielle eiendeler tilknyttet utviklingsprosjekter.
                 
Korreksjon tidligere år gjelder endringer i norske selskaper etter avlegges av konsernregnskap 2013.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert i balansen
                 
                 
Utsatt skattefordel
Balanse
             
2015
2014
Anleggsmidler
306
-3 398
Omløpsmidler
2 092
-4 181
Pensjon
258
839
Avsetninger
803
1 146
Gevinst og tapskonto
-76
-671
Underskudd til fremføring
41 461
49 748
Balanseført utsatt skattefordel
44 844
43 484
                 
Utsatt skatt
2015
2014
Sikringsreserve i egenkapitalen
133
286
Avsetninger Sverige
466
3 928
Anleggsmidler Finland
456
473
Balanseført utsatt skatt forpliktelse
1 054
4 687
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
2015
2014
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser
38 796
23 707
Innregnet i resultatregnskapet
6 261
13 494
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-4 288
1 496
Innregnet i øvrige resultatelementer
16
161
Innregnet direkte i egenkapital
-357
-
Korreksjon tidligere år
-
-60
Fraregning og reklassifisering ikke videreført virksomhet
3 362
-
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
43 790
38 796
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
                 
Utsatt skattefordel
 
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
Omløpsmidler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Total
Balanse 31.12.2013
-5 764
-165
244
637
-838
40 448
34 561
Innregnet i resultatregnskapet
2 690
-4 018
367
502
310
10 207
10 058
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet (omarbeidet)
-324
2
-
7
-142
-907
-1 364
Korreksjon tidligere år
-
-
-61
-
-
-
-61
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
289
-
-
-
289
Balanse 31.12.2014
-3 398
-4 181
839
1 146
-671
49 748
43 484
Innregnet i resultatregnskapet
3 733
6 365
-224
-415
1 164
-4 699
5 925
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-27
-530
-
5
-147
-3 588
4 288
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
-357
-
-
-
-357
Reklassifisering ikke videreført virksomhet
-2
438
-
66
-421
-
81
Balanse 31.12.2015
306
2 092
258
803
-76
41 461
44 844
                 
                 
Utsatt skatteforpliktelse
Sikringsreserve i egenkapitalen
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
   
Total
Balanse 31.12.2013
158
2 380
7 091
1 225
   
10 854
Innregnet i resultatregnskapet
-
-2 380
-304
-752
   
-3 436
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet (omarbeidet)
-
-
-2 859
-
   
-2 859
Innregnet i utvidet resultat
128
-
-
-
   
128
Balanse 31.12.2014
286
0
3 928
473
   
4 687
Innregnet i resultatregnskapet
-
-
-319
-18
   
-336
Innregnet i utvidet resultat
-16
-
-
-
   
-16
Fraregning og reklassifisering ikke videreført virksomhet
-137
-
-3 144
-
   
-3 281
Balanse 31.12.2015
133
0
466
456
   
1 054
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt:
2015
2014
2015 eller senere
-
-
Ingen forfallsfrist
-173 353
-184 252
Sum underskudd til fremføring
-173 353
-184 252
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land:
2015
2014
Norge
 
-163 907
-175 173
Sverige
 
-9 447
-9 079
Sum underskudd til fremføring
-173 353
-184 252
Note 9
Resultat per aksje
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Ved beregning av utvannet resultat per aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
 
2015
2014
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
-169 727
-22 011
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen)
32 165
32 467
Resultat per aksje (NOK)
-5,28
-0,68
     
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-93 906
-9 494
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (tall i NOK)
-2,92
-0,29
     
(antall aksjer i tusen)
2015
2014
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
22 876
32 529
Effekt av egne aksjer
-126
-126
Sum
22 750
32 403
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer per 31.desember
32 165
32 467
Note 10
Varige driftsmidler
   
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
 
Bygninger
Maskiner / Inventar
Leasing biler
Sum
Per 1. januar 2014
       
Anskaffelseskost
18 308
95 654
-
113 961
Akkumulerte avskrivninger
-3 114
-49 006
-
-52 121
Balanseført verdi 01.01.14
15 194
46 647
-
61 841
         
Regnskapsåret 2014
       
Balanseført verdi 01.01.14
15 194
46 647
-
61 841
Omregningsdifferanser
645
9
-
654
Oppkjøp av datterselskap ( note 2)
-
45
-
45
Tilgang
8 979
12 758
5 632
27 368
Avgang
-
-150
-
-150
Nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Årets avskrivninger
-1 313
-13 885
-716
-15 914
Balanseført verdi 31.12.14
20 632
45 424
4 915
70 972
         
Per 31. desember 2014
       
Anskaffelseskost
27 932
108 316
5 632
141 879
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-4 427
-62 891
-716
-68 035
Balanseført verdi 31.12.14
20 632
45 424
4 915
70 972
         
Regnskapsåret 2015
       
Balanseført verdi 01.01.15
20 632
45 424
4 915
70 972
Omregningsdifferanser
1 409
992
-
2 400
Tilgang
85
4 157
-
4 242
Avgang ved salg av datterselskap
-
-9 486
-4 915
-14 402
Reklassifisert eiendeler ikke videreført virksomhet
-
-5 949
-
-5 949
Tilgang relatert til ikke videreført virksomhet
-
1 365
-
1 365
Tilgang relatert til solgt datterselskap
-
4 120
-
4 120
Avskrivninger relatert til ikke videreført virksomhet
-
-8 978
-
-8 978
Årets avskrivninger
-811
-7 448
-
-8 258
Balanseført verdi 31.12.15
21 314
24 197
-
45 511
         
Per 31. desember 2015
       
Anskaffelseskost
29 425
51 468
-
80 893
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-5 238
-27 271
-
-32 509
Balanseført verdi 31.12.15
21 314
24 197
-
45 511
         
Økonomisk levetid
20-30 år
3-10 år
4-5 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
lineært
 
         
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
Note 11
Immaterielle eiendeler
     
(Alle tall i NOK 1.000)
           
 
           
   
Utviklings-prosjekt
Kunde-kontrakter
Goodwill
Patenter og lisenser
Sum
Regnskapsåret 2014
         
Balanseført verdi 01.01.14
28 544
8 988
624 670
-
662 201
Omregningsdifferanser
-
-288
5 683
-
5 395
Tilgang
16 870
-
-
-
16 870
Oppkjøp datterselskap (note 2)
-
-
10 035
-
10 035
Nedskrivinger
-101
-
-6 899
-
-7 000
Årets avskrivninger
-25
-8 611
-
-
-8 635
Balanseført verdi 31.12.14
45 288
89
633 489
-
678 866
             
Per 31. desember 2014
         
Anskaffelseskost
45 881
8 700
720 388
384
775 353
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-593
-8 611
-86 899
-384
-96 487
Balanseført verdi 31.12.14
45 288
89
633 489
0
678 866
             
Regnskapsåret 2015
         
Balanseført verdi 01.01.15
45 288
89
633 489
-
678 866
Omregningsdifferanser
-
-
37 216
-
37 216
Tilgang
7 292
-
-
-
7 292
Avgang avviklet virksomhet
-
-
-449 991
-
-449 991
Reklassifsering til ikke videreført virksomhet
-
-
-12 087
 
-12 087
Nedskrivinger
-29 674
-
-30 961
-
-60 635
Allokerte utviklingskostnader
-852
-
-
-
-852
Årets avskrivninger
-
-59
-
-
-59
Balanseført verdi 31.12.15
22 054
30
177 666
-
199 750
             
Per 31. desember 2015
         
Anskaffelseskost
53 173
8 700
295 526
384
357 783
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-31 119
-8 670
-117 860
-384
-158 033
Balanseført verdi 31.12.15
22 054
30
177 666
-
199 750
             
Avskrivnings %
 
16,7% - 25%
 
10 %
 
Økonomisk levetid
 
4 - 6 år
 
10 år
 
Avskrivningsmetode
 
lineær
 
lineær
 
             
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
             
Utviklingsprosjekt
Balanseførte utviklingskostnader gjelder utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS og Goodtech Projects & Services AS.
             
Konsernet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjennvinnbare verdi. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid. Levetiden varierer fra eiendel til eiendel, fra 3 år til 10 års levetid. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm).
             
Goodtech Recovery Technology AS (GRT) som inngår i forretningsområdet Environment balansefører utviklingskostnader tilknyttet utvikling av teknologi for energigjenvinning.  Årets balanseførte tilgang er 4,2 mill. kroner. GRT har hatt et pilotanlegg for gjennvinning av energi installert og i drift hos DUBAL siden sommeren 2014. Etter suksessfull testing er prosjektet nå over i en kommersialiseringsfase. DUBAL har imidlertid foreløpig ikke gått videre med prosjektplanen, og GRT ser derfor på alternative modeller for videre kommersialisering og finansiering fremover, herunder mulig samarbeid med andre partnere. Det er utfordrende å skaffe kapital i dagens marked. Med bakgrunn i pågående prosesser for endelig avklaring av energigjenningsprosjektet i GRT er balanseførte verdier nedskrevet til anslått gjennvinnbar verdi. Nedskrivingen utgjør 26,6 mill. kroner. 
             
Goodtech Projects & Services AS har aktivert 3,0 mill. kroner tilknyttet pågående utviklingprosjekter i 2015. Utviklingskostnadene avskrives ved bruk av en prosjektallokeringsmetode som reflekterer forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene av utviklet eiendel. I 2015 er det avskrevet 0,9 mill. kroner, presentert på linjen allokerte utviklingskostnader i tabellen ovenfor. Eiendelene er utviklet enten gjennom direkte forespørsel fra kunde eller ved identifiserte behov for å møte markedets behov og på den måten posisjonere seg for fremtidige små og store prosjekter. Flere av produktene inngår i Goodtechs pågående satsning innen olje & gass markedet. Nedgangen i olje & gass markedet har resultatert i mindre salg enn forventet av noen av disse produktene. Gjennomført verdifalltest pr 31.12.2015 har medført at konsernet har skrevet ned regnskapsført verdi for noen av disse produktene til anslått salgsverdi. Dette har medført en nedskriving på utviklede eiendeler med 3,1 mill. kroner.
             
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2015 (0 mill. kroner i 2014).
             
Goodwill
           
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
             
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
             
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter:
2015
2014
Goodtech Intressenter AB
-
417 900
Goodtech Projects & Services AS
142 725
142 725
Goodtech Electro AS
302
302
Forretningsområde Projects & Services
143 027
560 927
             
Goodtech Solutions AS
4 463
4 463
Goodtech Solutions AB
30 175
56 012
Forretningsområde Solutions
34 638
60 475
             
Goodtech Environment AS
-
5 634
Forretningsområde Environment
0
5 634
             
Goodtech Products AS
-
6 453
Forretningsområde Products
0
6 453
             
Balanseført verdi per 31.12
177 666
633 489
             
Goodwill tilknyttet Goodtech Interessenter AB er fraregnet i forbindelse med gjennomført salg.
             
Goodtech Products AS og Goodtech Environment AS er regnskapsmessig klassifisert som «Holdt for salg» og tilhørende goodwill er presentert på linjen for ikke videreført virksomhet i balanseoppstillingen for 2015. Begge selskapene er etter balansedag solgt og vederlag for virksomhetene er høyere enn bokført verdi.
             
Viser til note 2 for utfyllende informasjon vedrørende solgt virksomhet og virksomhet klassifisert som holdt for salg.
             
Etter gjennomført testing av verdifall er goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions nedskrevet med 31 mill. kroner i 2015. Som følge av endringer i valutakurs er netto reduksjon i 2015 25,8 mill. kroner.
             
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
             
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
             
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
Goodtech Projects & Services AS
8,7 %
11,2 %
Goodtech Electro AS
8,7 %
11,2 %
Goodtech Solutions AS
8,7 %
11,1 %
Goodtech Solutions AB
8,2 %
10,4 %
Goodtech Environment AS
8,4 %
10,7 %
Goodtech Products AS
8,4 %
10,7 %
             
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
             
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene.
             
Beregninger av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette forteller at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
             
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
             
Nedskriving av goodwill
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.15 er goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions skrevet ned til anslått bruksverdi 30,2 mill. kroner, en nedskriving på 31 mill. kroner.
             
Det er ikke konstatert andre verdifallsituasjoner i konsernet.
             
Sensitivitetsanalyse
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.
             
I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenerende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med relativt god margin for Goodtech Solutions AS, Goodtech Electro AS, Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS ved utgangen av 2015. Konsernet mener at ingen endringer i noen av nøkkelforutsetningene for nedskriving innenfor et rimelig mulighetsområde, vil medføre at regnskapsført verdi av noen av disse kontantgenerende enhetene overstigere gjennvinnbart beløp.
             
Sensitivitetsanalyser viser at Goodtech Solutions AB og Goodtech Projects & Services AS er enhetene som er mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
             
Goodtech Solutions AB
Goodwill er nedskrevet til gjennvinnbar verdi pr 31.12.2015. Negative avvik og endringer i forutsetninger lagt til grunn i denne beregningen vil kunne medfører et behov for ytterligere nedskriving. Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB er avhengig av at selskapet oppnår vesentlig resultatforbedring i forhold til årets resultat. Årets resultat er påvirket av nedskriving på enkeltprosjekter innenfor system og prosjektleveranse. Ytterligere tiltak for å forbedre prosjektgjennomføringen og kostnadstilpasninger er iverksatt og forventes å legge grunnlag for en positiv resultatutvikling i fremtidige perioder. Selskapet har en god ordrereserven, som forventes å generere nødvendige resultatmarginer.
             
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
             
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 10%
b) EBITDA-margin lavere enn 4,9% i fremtidige perioder.
             
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 10% eller en EBITDA-margin lavere enn 4,9% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
             
Goodtech Projects & Services AS
Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2015 som følge av sviktende marked og nedskriving på enkeltprosjekter. God ordereserve per 31.12.2015 legger grunnlag for et forbedret resultat i 2016 og fremover.
             
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
             
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,2%
b) EBITDA-margin lavere enn 6,3% i fremtidige perioder.
             
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,2% eller en EBITDA-margin lavere enn 6,3% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 2,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
Note 12
Investering i tilknyttet selskap – ikke videreført virksomhet
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Goodtech Intressenter AB eier 40% av Kraftkompaniet AB. Denne eierandelen er fraregnet i konsernregnskapet i forbindelse med konsernets salg av Goodtech Intressenter AB i 2015.
         
Goodtech Environment AS konverterte i 2014 en kundefordring mot en av selskapets faste distributører, Bra Miljöteknik Sverige AB (556835-5472), til aksjekapital. Pålydende verdi av kundefordring kr 1.638.205,9 ble konvertert til å utgjøre en eierandel på 33,33%. Eierandelen er inkludert i linjen eiendeler ikke videreført virksomhet i balanseoppstillingen.
         
   
Kraftkompaniet
BRA Miljöteknikk AB
Sum
Balanseført verdi 31.12.2013
3 557
-
3 557
Andel resultat 2014
1 717
-
1 717
Utbetalt utbytte
-1 265
-
-1 265
Omregningsdifferanser
108
-
108
Investering
 
-
1 638
1 638
Balanseført verdi 31.12.2014
4 116
1 638
5 754
Andel resultat 2015
 
2 094
-
2 094
Eiendel reklassifisert ikke videreført virksomhet/holdt for salg
-
-1 638
-1 638
Fraregnet eiendel avviklet virksomhet
-6 211
-
-6 211
Balanseført verdi 31.12.2015
0
0
0
Note 13
Andre finansielle anleggsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
 
2015
2014
   
Langsiktig rentebærende fordring
2 375
2 368
   
Andre finansielle investeringer
201
187
   
Sum andre finansielle anleggsmidler
2 576
2 554
   
         
Langsiktig rentebærende fordring gjelder utsatt betaling av salgsvederlag (1,6 mill. kroner) og utlån til nye eiere i forbindelse med overdragelse av Gøteborg virksomheten i Goodtech Solutions AB i 2014 (0,7 mill. kroner), jf note 2.
         
Salgsvederlaget på 1,6 mill. kroner skal nedbetales med årlig avdrag på minimum 25% av oppnådd årlig resultatoppnåelse, senest fullt nedbetalt 31. desember 2022. Avtalt rentesats er STIBOR + 3%.
         
Lån til nye eiere skal nedbetales over 5 år med årlige med like rater, ferdig innbetalt 30. september 2019. Avtalt rentesats er STIBOR + 3%. Det er i 2015 mottatt avdragsbetaling på 0,2 mill. kroner.
Note 14
Varelager
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2015
2014
Råmaterialer
5 232
17 322
Varer i arbeid
1 834
1 716
Ferdigvarer
3 046
11 050
Ukurans
-
1
Nedskrivninger
-
-1 918
Sum netto varelager
10 112
28 172
     
Varekostnad totalt i perioden
350 867
314 521
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
5 047
4 488
     
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning av varelager er kostnadsført som varekostnad.
     
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet inngår som del av floating charge pant mot SEB og pant mot Nordea Bank Finland Abp. Se forøvrig note 20.
Note 15
Kundefordringer
         
(Alle tall i NOK 1.000)
           
         
2015
2014
Kundefordringer
       
122 773
408 315
Avsetning tap
       
623
539
Kundefordringer netto
       
122 150
407 776
             
Endring avsetning tap
83
-944
Konstaterte tap
-
3 376
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
             
 
Ikke
0-30
30-60
60-90
over 90
 
Aldersfordelt kundefordringer
forfalt
dager
dager
dager
dager
Sum
2015
85 709
15 438
7 811
452
12 741
122 150
 
70 %
13 %
6 %
0 %
10 %
100 %
             
2014
314 627
57 551
8 980
3 052
23 565
407 776
 
77 %
14 %
2 %
1 %
6 %
100 %
             
Avsetning tap på kundefordringer er fordelt forholdsmessig.
Av utestående fordringer per 31.12.15 er 98,4 mill. kroner innbetalt per 4. mars 2016.
             
Kortsiktige fordringer
2015
2014
Kundefordringer netto
122 150
407 776
Andre kortsiktige fordringer - ref note 16
148 244
310 668
Sum kortsiktige fordringer
270 395
718 444
             
     
2015
2014
2015
2014
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
486
66
4 279
490
EUR
   
1 687
1 910
16 228
17 262
SEK
   
88 266
575 414
92 458
552 224
NOK
   
157 430
148 364
157 430
148 364
Andre valutaer
     
-
103
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
270 395
718 444
Note 16
Andre kortsiktige fordringer
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
 
2015
2014
Fordring offentlige tilskudd
912
-
Forskuddsbetalte kostnader
7 763
16 145
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter)
117 073
253 912
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
8 616
23 639
Andre kortsiktige fordringer
13 880
16 972
Sum andre kortsiktige fordringer
148 244
310 668
     
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
     
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse.
Pågående prosjekter er akkumulerte driftsinntekter og driftskostnader for alle pågående fastprisprosjekter.
     
Pågående prosjekter per 31.12.
2015
2014
Påløpte inntekter
970 848
3 294 323
Påløpte kostnader
-853 519
-2 934 781
Innregnet resultat
117 329
359 542
     
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen
     
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) - fordring
2015
2014
Inntektsført pågående prosjekter
797 886
1 751 855
Akontofakturerte beløp
680 813
1 497 943
Utført, ikke fakturert produksjon
117 073
253 912
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
57 163
48 460
Av dette tilbakeholdt beløp
-
14 240
     
Fakturert ikke utført produksjon (fastpris prosjekter) - gjeld
2015
2014
Inntektsført pågående prosjekter
172 962
1 542 468
Akontofakturerte beløp
214 114
1 708 706
Fakturert, ikke utført produksjon (ref note 22)
41 152
166 238
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
28 905
24 047
Av dette tilbakeholdt beløp
-
11 049
     
Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.
     
Viser til note 23 for avsetninger vedrørende tapskontrakter.
Note 17
Kontanter og kontantekvivalenter
       
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2015
2014
Kontanter i bank og kasse
 
8 204
22 560
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
8 204
22 560
Kontanter og kontantekvivalenter ikke videreført virksomhet
12 702
 
Kassekreditt
 
-31 808
-60 561
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen
-10 901
-38 001
       
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.
       
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter for videreført virksomhet er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2015 8,2 mill. kroner (2014: 9,8 mill. kroner)
Note 18
Aksjekapital, overkursfond og innskutt egenkapital
 
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
   
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2014
65 058
-52
35 318
500 000
600 323
Årets endring egne aksjer
-
-200
-
-
-200
Per 31. desember 2014
65 058
-252
35 318
500 000
600 123
Per 1. januar 2015
65 058
-252
35 318
500 000
600 123
Kapitalnedsettelse ifm salg av datterselskap
-19 306
-
-35 318
-99 821
-154 444
Andre endringer
 
-
-
-
-10 372
-10 372
Per 31. desember 2015
45 752
-252
0
389 808
435 308
             
Andre endringer er en reklassifisering av utbetaling utbytte i 2014, som tidligere er belastet annen egenkapital.
 
             
Aksjekapital
           
Nominell verdi per aksje er 2,00 kroner. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
 
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2016. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
 
             
Vederlaget ved salg av GIAB ble gjort opp ved kapitalnedsettelse og kontantvederlag. Goodtech har ved gjennomføringen foretatt en sletting av 9 652 759 av kjøpers aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Viser til note 2 for utfyllende informasjon vedrørende salg av GI AB.
 
             
Egne aksjer
           
Goodtech ASA hadde ved årets utgang 126.160 egne aksjer, tilsvarende 0,55 % av selskapet aksjekapital.
 
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er 80 kroner, det laveste beløp er pålydende 2 kroner. Fullmakten er utløper 30. juni 2016. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
 
             
Utbytte
     
2015
2014
 
Utbetalt utbytte per aksje (NOK)
 
-
0,65
 
Totalt utbetalt utbytte (NOK 1.000)
 
-
21 127
 
Utbytte per aksje foreslått av styret
 
-
-
 
             
20 største aksjonærer per 31. desember 2015
Antall aksjer
% av total
 
Holmen Industri Invest 1 AS
7 850 288
34,32
 
Skagen Vekst
2 055 949
8,99
 
Sedlak Holding AS
1 547 725
6,77
 
EIO AS
1 352 694
5,91
 
MP Pensjon PK
474 000
2,07
 
Svenska Handelsbanken AB
459 565
2,01
 
Avanza Bank AB
378 994
1,66
 
Nordnet Bank AB (nom.)
350 587
1,53
 
Trollhaug Invest AS
320 000
1,40
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (nom.)
300 000
1,31
 
Swedbank AB (publ) (Nom.)
287 918
1,26
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (nom.)
267 889
1,17
 
Termos Eiendom AS
250 000
1,09
 
Tvenge Torstein Ingvald
250 000
1,09
 
Part Invest AS
248 895
1,09
 
VPF Nordea avkastning
219 977
0,96
 
Nordea Bank AB (publ) (nom.)
208 380
0,91
 
Paulsberg Invest AS
200 000
0,87
 
Storhaugen Invest AS
200 000
0,87
 
Eigel Ingvar Thom
140 110
0,61
 
Sum 20 største
17 362 971
75,89
 
Øvrige aksjonærer
5 513 175
18,79
 
Sum
22 876 146
100,00
 
             
Ved utgangen av 2015 hadde Goodtech ASA 1.768 aksjonærer mot 1.836 ved utgangen av 2014.
 
             
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2015
Antall aksjer
   
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
107 201
   
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
35 000
   
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansatterepresentant)
2 388
   
Arve Teie (Fung. konsernsjef)
56 986
   
Synnøve Granli (CFO)
13 394
   
Magne Reierson (Konserndirektør, Projects & Services Norge)
10 454
   
Hans R. Vedde (Konserndirektør Solutions)
35 246
   
Rune Hoseth (Konserndirektør Environment)
2 988
   
Eiliv Elvebakk (Konserndirektør Products)
819
   
             
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
   
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
   
             
Kursutvikling
           
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 10,75 per aksje, sammenlignet med 12,00 ved årsslutt i 2014.
 
Note 19
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
           
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
           
Selskap
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretningskontor
Land
Goodtech Industry Holding AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Projects & Services AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Solutions AS
100,0 %
100,0 %
 
Porsgrunn
Norge
Goodtech Recovery Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Products AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
Goodtech Solutions Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
Goodtech Environment Ab
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Åland (Finland)
Goodtech Environment AS
100,0 %
100,0 %
 
Lindeberg
Norge
Goodtech Environment Gøteborg AB
100,0 %
100,0 %
 
Gøteborg
Sverige
           
*) Goodtech Industry Holding AS representerer flertallet av stemmene i selskapets styre.
           
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
 
           
Goodtech Products AS og Goodtech Environment AS er klassifisert som ikke videreført virksomhet/holdt for salg pr 31.12.2015. Viser til note 2 for ytterligere informasjon.
           
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er 0,8 mill. kroner.
 
Den ikke-kontrollerende interessen er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert, iht IFRS 12.
Note 20
Lån og kreditter
       
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Rentebærende gjeld
               
           
Balanseført verdi
 
Langsiktig rentebærende gjeld
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap 1)
2015
2014
 
SEB, langsiktig lån
Stibor + 2,5%
30.12.2015
SEK
-
GI AB
-
26 872
 
Nordea Bank Finland Abp
Euribor + 1,75%
31.10.2023
EUR
1 656
GE AB
15 929
15 796
 
Diverse banklån - flytende rente
0,55% - 5,05%
28.02.2031
SEK
6 635
GSM AB
6 951
8 236
 
                 
Trekk på langsiktig kredittramme (Kredittramme SEK 81 mill.)
     
SEB
Stibor + 2,5%
30.12.2015
SEK
-
GI AB
-
30 231
 
SEB
Nibor + 2,5%
30.12.2015
NOK
-
GOD ASA
-
45 000
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
22 880
126 134
 
                 
Total langsiktig gjeld
22 880
126 134
 
1. års avdrag langsiktig gjeld
-2 688
-29 571
 
Trekk på langsiktig kredittramme klassifisert som kortsiktig
-
-75 231
 
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
20 192
21 332
 
                 
Kortsiktig rentebærende gjeld
     
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
         
2 688
29 571
 
Aksjonærlån
         
-
12 607
 
Trekk på langsiktig kredittramme omklassifisert til kortsiktig
-
75 231
 
Kassekreditt (kredittramme NOK 50 mill.)
Nibor/Stibor + 2,0%
NOK & SEK
   
31 808
-
 
Kassekreditt (kredittramme SEK 175 mill.) *)
Nibor/Stibor + 2,5%
NOK & SEK
   
-
48 957
 
Kassekreditt (kredittramme SEK 0,5 mill.)
BARU + 2,5%
     
-
136
 
Kassekreditt (kredittramme EUR 1,5 mill.)
-
11 468
 
Sum kortsiktig gjeld
         
34 496
177 969
 
Sum rentebærende gjeld
54 687
199 301
 
*) Avtale avsluttet i forbindelse med salg av Goodtech Intressenter AB
 
                 
Forfall for rentebærende gjeld ekskl. kassekreditt er som følger:
2015
2014
 
1 år
3 362
105 539
 
2 år
         
1 982
2 483
 
3 år
         
1 953
1 850
 
4 år
         
1 712
1 810
 
5 år
         
1 580
1 810
 
Etter 5 år
         
12 965
13 380
 
                 
Konsernets konsernkontosystem og kontoer med kortsiktige kassekreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
                 
Rentebytteavtaler
Det var inngått avtale for Goodtech Interessenter AB om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån 84 mill. svenske kroner) i SEB for perioden 01.01.13 til 31.12.15 på 2,06 % pluss 2,5% margin. Lånet ble innfridd 22.12.2015 av Goodtech Intressenter AB (ikke videreført virksomhet).Det er også inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån 0,9 mill. euro) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
 
                 
           
Balanseført verdi
 
 
Rentesats
Forfall
Valuta
Nominelt beløp valuta
Selskap 1)
2015
2014
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta SEK 28 mill.)
2,06% + 2,5%
30.12.2015
SEK
28 000
GI AB
-
627
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
1,91 %
31.10.2023
EUR
1 748
GE AB
674
738
 
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
         
674
1 365
 
                 
Avstemming mot balanseoppstilling
     
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjen Lån og Lån og kreditter i balanseoppstillingen.
 
           
Balanseført verdi
 
           
2015
2014
 
Rentebærende gjeld
20 192
21 332
 
Rentebytteavtaler
674
738
 
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
20 865
22 071
 
                 
           
Balanseført verdi
 
           
2015
2014
 
Rentebærende gjeld
34 496
177 969
 
Rentebytteavtaler
-
627
 
Sum lån og kreditter i balanseoppstilling
34 496
178 596
 
                 
Oversikt over benyttede og ubenyttede lånerammer
     
                 
Kassekredittrammer
Total ramme NOK
Ubenyttet ramme
 
SEB kassekreditt konsernramme (SEK 50 mill.)
 
50 000
18 192
 
Nordea Åland kassekredittramme (EUR 1,5 mill.)
14 429
14 429
 
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.)
480
480
 
Sum kassekreditt
64 908
33 101
 
                 
Konsernets hovedbankforbindelse er Skandinaviska Enskilda banken (SEB). Konsernet har etablert en konsernkontoordning for alle norske og svenske konsernselskaper i SEB. Konsernet har i 2015 hatt flervaluta driftskredittrammer på 175 mill. svenske kroner og en langsiktig kredittramme på 81 mill. svenske kroner i SEB. Kredittrammene løp til 31.12.2015.
 
                 
Engasjementet i SEB er fornyet 31.12.2015, med en driftskredittramme på 50 mill. kroner.
 
                 
Avtale med SEB vedrørende lån, kreditter og garantier stiller krav til finansielle nøkkeltall (covenants) for konsernet. Covenants måles kvartalsvis. Konsernet Goodtech ASA skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5 (fra og med 2. kvartal 2016 maksimalt 2,0), samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5. I tillegg kreves kvartalsvis rapportering av regnskapsinformasjon og covenants.
 
                 
Konsernet tilfredsstiller bankens coveants pr 31.12.15. Nærmere beskrivelse av finansielle covenants finnes i note 26.
 
                 
Sikkerhetsstillelser og garantier
 
Som sikkerhet for engasjementet med SEB har SEB klausul om negativ pledge. I tillegg har SEB pant i kundefordringer i datterselskaper i konsernet. Bokført verdi av kundefordringer pr 31.12.2015 er angitt i note 15. SEB har også aksjepant i Goodtech ASAs datterselskaper.
 
                 
Nordea Bank Finland Abp har pant i Goodtech Environment AB's eiendeler opptil 1,6 mill. euro som sikkerhet for driftskredittrammen på 1,5 mill. euro og garatniramme på 15 mill. euro.
 
                 
Som sikkerhet for Goodtech Environment Abs lån har morselskapet Goodtech ASA stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån og renter på hovedforpliktelsen.
 
                 
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
 
                 
Konsernets totale garantirammer i bank og hos andre garantiinstitutter er 194,3 mill. kroner, hvorav 129,1 mill. kroner er opptrukket pr 31.12.15
 
                 
1) Selskapsforkortelser
               
GI AB
Goodtech Intressenter AB
       
GE AB
Goodtech Environment AB
       
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
       
GOD ASA
Goodtech ASA
       
SEB
Skandinaviska Enskilda Banken
     
Note 21
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Goodtech har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. De norske virksomhetene har hovedsaklig etablert innskuddsbasert ordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter de fleste ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
 
   
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
 
   
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34
     
Totale pensjonskostnader for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger for videreført virksomhet utgjør 17,2 mill. kroner for 2015 (15,2 mill. kroner for 2014) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
     
Ytelsespensjon:
3 personer, 2 ansatte og 1 pensjonist, er dekket gjennom konsernets ytelsespensjonsordning per 31.12.2015. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte 67 år som løper livsvarig. Ordningen inkluderer også uføre-, etterlatte- og barnepensjon.
     
I tillegg har konsernet en usikret pensjonsavtale overfor 2 personer.
     
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året
     
Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.
     
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening.
     
Beregning av årets pensjonskostnad:
2015
2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
477
424
Netto rentekostnad
33
6
Reversert kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening
-
-188
Administrasjonskostnader
26
19
Arbeidsgiveravgift
75
41
Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning
610
302
Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)
16 599
14 927
Årets totale pensjonskostnad
17 210
15 229
     
     
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler:
2015
2014
Brutto pensjonsforpliktelse
8 790
9 451
Virkelig verdi pensjonsmidler
7 929
7 862
Netto pensjonsforpliktelse
861
1 589
Arbeidsgiveravgift
202
224
Balanseført pensjonsforpliktelse
1 063
1 813
 
   
     
Endring i forpliktelsen:
2015
2014
Netto pensjonsforpliktelse 1.1.
1 813
679
Resultatført pensjonskostnad
610
302
Premiebetalinger
-35
-239
Estimatavvik ført mot utvidet resultatoppstilling
-1 325
1 070
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.
1 063
1 813
     
Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:
2015
2014
Diskonteringsrente
2,70 %
2,30 %
Avkastning på pensjonsmidler
3,30 %
2,30 %
Lønnsvekst
2,50 %
2,75 %
Pensjonsregulering
0,00 %
0,00 %
G-regulering
2,25 %
2,50 %
Gjennomsnittelig turnover
0,00 %
0,00 %
     
1) Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning inkluderer innskuddsbaserte pensjonsordningene i Norge og ytelsesbasert pensjonsordning i Sverige som er regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning.
     
Konsernet benytter diskonteringsrente basert på OMF-renten. Konsernet har vurdert at foretaksobligasjonsrenten reflektere en mer realistisk rente sammenlignet med rente for statsobligasjoner.
     
Pensjonsmidlene i en forsikringsbasert ordning består av forsikringspolisen. Forsikringspolisen måles til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer flytteverdien på polisen og eventuelle premiefondsmidler. Livselskapets investeringsprofil er fastlagt i retningslinjer fra Kredittilsynet.
     
Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier:
2015
2014
Aksjer
10,1 %
10,4 %
Eiendom
13,6 %
15,1 %
Obligasjoner til amortisert kost
41,5 %
35,8 %
Omløpsobligasjoner
32,2 %
37,2 %
Annet
2,6 %
1,5 %
Totalt
100,0 %
100,0 %
Note 22
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(Alle takk i NOK 1.000)
             
   
2015
2014
       
Leverandørgjeld
45 175
228 225
       
Skyldig offentlige avgifter
24 082
56 922
       
Skyldig feriepenger/lønn
33 603
102 936
       
Fakturert, ikke utført produksjon (fastpris prosjekter, ref note 16)
41 152
166 238
       
Fakturert, ikke utført produksjon (andre prosjekter)
12 963
5 885
       
Påløpte kostnader
12 420
42 379
       
Annen kortsiktig gjeld
65 124
40 618
       
Sum
 
234 518
643 204
       
Note 23
Avsetninger
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2014
20 468
-
1 468
21 936
Valutaeffekt på inngående balanse
322
-
16
339
Avsatt 2014
9 810
9 456
-
19 266
Avsetning reversert i 2014
-6 644
-
-776
-7 419
Benyttet avsetning i 2014
-5 221
-
-
-5 221
Balanse 31. desember 2014
18 736
9 456
709
28 900
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2015
18 736
9 456
709
28 900
Valutaeffekt på inngående balanse
1 473
-
56
1 529
Avsatt 2015
2 907
56
175
3 138
Avsetning reversert i 2015
-3 751
-
-95
-3 845
Benyttet avsetning i 2015
-
-9 456
-
-9 456
Avgang ikke videreført virksomhet
-15 444
-
-670
-16 115
Balanse 31. desember 2015
3 920
56
175
4 151
         
Garantier
       
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Goodtech. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
         
Garantiavsetning innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.
         
Forpliktelser
       
Det ble i 2014 avsatt for sluttvederlag og restruktureringskostnader tilknyttet interne forbedringstiltak og igangsatte strukturelle og strategiske prosesser, jf. note 6. Denne er benyttet i 2015.
         
Tapskontrakter
       
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
Note 24
Felleskontrollert driftsordning
     
           
Sammen med APQ EI AB etablerte Goodtech Projects & Services AB i slutten av 2011 et prosjektselskap, GAQ Contracting AB, for leveranse av selskapenes felles prosjekter. GAQ Contracting AB er eid 50% av Goodtech Projects & Services AB og 50% av APQ El AB. Aksjonæravtalene innebærer at Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB har felles kontroll med virksomheten.
           
Som følge av gjennnomført salg av Goodtech Intressenter AB i 2015 er tidligere innregnede eiendeler og forpliktelser tilknyttet selskapets felleskontrollerte virksomhet fraregnet i konsernregnskapet. Konsernet har ingen felleskontrollerte virksomheter pr 31.12.2015.
           
Felleskontrollert virksomhet er innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), basert på 50% eierandel. Konsernet innregnet deres eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader og deres relative andel av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Investeringen i GAQ Contracting AB ble definert som joint operations i henhold til IFRS 11 Felleskontrollerte driftsordninger.
           
Nedenfor en oversikt over andel av eiendeler, gjeld, driftsinntekter, driftskostnader og netto resultat felleskontrollert virksomhet som er forholdsmessig konsolidert i konsernregnskapet frem til salgstidspunkt for Goodtech Intressenter AB og i 2014. Beløpene er vist brutto før effekt av elimineringer i konsernregnskapet som gjelder konserninterne transaksjoner.
           
(Alle tall i NOK 1.000)
 
22.12.2015
2014
   
Eiendeler
         
Kontanter og kontantekvivalenter
443
3 038
   
Andre omløpsmidler
 
247
2 070
   
Sum omløpsmidler
 
690
5 108
   
           
Gjeld
         
Annen kortsiktig gjeld
 
266
3 192
   
Sum kortsiktig gjeld
 
266
3 192
   
           
Netto eiendeler
 
424
1 916
   
           
Driftsinntekter
 
9 533
33 194
   
Driftskostnader
 
-9 098
30 925
   
Netto finansposter
 
-5
29
   
Resultat før skatt
 
429
2 298
   
Skatt
 
97
511
   
Resultat etter skatt
 
333
1 787
   
Note 25
Leieavtaler
       
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Som følge av gjennomført salg av datterselskapet Goodtech Intressenter AB er finansielle leieavtaler tidligere innregnet som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen fraregnet i 2015. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler pr 31.12.2015.
 
           
Operasjonelle leieavtaler
 
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
           
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
           
Leiekostnad for videreført virksomhet bestod av følgende;
 
   
Bygninger/
Maskiner/
   
 
kontorlokaler
biler/inventar
Sum
 
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
12 677
1 622
14 299
 
Estimert neste års leie
 
12 998
1 647
14 645
 
           
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år
     
15 446
 
2 til 5 år
     
30 277
 
Etter 5 år
     
3 297
 
Fremtidig minimumsleie
   
49 020
 
Note 26
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Finansiell risiko
               
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
     
                 
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
     
                 
Kapitalforvaltning
     
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
     
                 
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5, samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5.
     
                 
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
     
                 
Kredittrisiko
     
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 15 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
     
                 
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
     
       
                 
Maks kreditteksponering
2015
2014
     
Kontanter og kontantekvivalenter (note 17)
8 204
22 560
     
Kundefordringer (note 15)
122 150
407 776
     
Andre kortsiktige fordringer (note 16)
148 244
310 668
     
                 
Renterisiko
               
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
     
                 
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.
     
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
     
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2015. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,3 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2015 (1,0 mill. kroner per 31.12.2014).
     
                 
Likviditetsrisiko
               
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
     
                 
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
     
                 
Konsernet oppfyller bankens krav til finansielle nøkkeltall (covenants) pr 31.12.2015. Konsernet har gjennom året mottatt waiver fra SEB i perioder hvor en ikke har oppfylt bankens covenants krav. Konsernets finansielle situasjon er betydelig bedret etter gjennomførte salgstransaksjoner, og avtalen med konsernets hovedbankforbindelse SEB vedrørende lån, kreditter og garantier er fornyet 31.12.15.
     
                 
Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.
     
                 
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
     
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2015
     
 
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
     
Rentebærende gjeld
           
Banklån
2 688
4 670
3 665
11 857
22 880
     
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
674
-
-
-
674
     
Aksjonærlån
-
-
-
-
-
     
Trekk på langsiktig kredittramme
-
-
-
-
-
     
Kassekreditt
29 708
-
-
-
29 708
     
Sum rentebærende gjeld
33 070
4 670
3 665
11 857
53 262
     
                 
Ikke-rentebærende gjeld
           
Leverandørgjeld
45 175
-
-
-
45 175
     
Annen kortsiktig gjeld
135 229
-
-
-
135 229
     
Sum ikke-rentebærende gjeld
180 404
-
-
-
180 404
     
Totalt
213 474
4 670
3 665
11 857
233 666
     
                 
Fremtidige rentebetalinger
1 336
781
626
908
3 651
     
Totalt inkludert rentebetalinger
214 810
5 451
4 291
12 765
237 317
     
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2014
     
 
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
     
Rentebærende gjeld
               
Banklån
29 571
5 151
4 230
11 952
50 903
     
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
1 365
-
-
-
1 365
     
Aksjonærlån
12 607
-
-
-
12 607
     
Trekk på langsiktig kredittramme
75 231
-
-
-
75 231
     
Kassekreditt
60 561
-
-
-
60 561
     
Sum rentebærende gjeld
179 334
5 151
4 230
11 952
200 666
     
                 
Ikke-rentebærende gjeld
               
Leverandørgjeld
228 225
-
-
-
228 225
     
Annen kortsiktig gjeld
135 229
-
-
-
135 229
     
Sum ikke-rentebærende gjeld
363 454
-
-
-
363 454
     
Totalt
542 787
5 151
4 230
11 952
564 120
     
                 
Fremtidige rentebetalinger
7 238
928
683
1 037
9 885
     
Totalt inkludert rentebetalinger
550 025
6 079
4 913
12 989
574 005
     
                 
Valutarisiko
               
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
     
                 
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
     
                 
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
     
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
     
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
     
                 
 
Regnskapsmessig effekt 2015
 
Regnskapsmessig effekt 2014
     
Resultat før skatt
Egenkapital
Resultat før skatt
Egenkapital
     
10% økn/-red NOK/SEK
(+/-) 1316
(-/+) 695
 
(+/-) 1 179
(-/+) 4 802
     
10% økn/-red NOK/EUR
(+/-) 11
(-/+) 4 074
 
(+/-) 287
(-/+) 3 775
     
                 
Fastsettelse av virkelig verdi
     
Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.
     
                 
Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
     
                 
Kategorier av finansielle instrumenter
     
                 
                 
2015
Note
Verdsettelses-nivå
Lån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
               
Kortsiktige fordringer
               
Kundefordringer
15
 
122 150
-
-
-
-
122 150
Andre kortsiktige fordringer
   
16 199
-
-
-
-
16 199
Kontanter og kontantekvivalenter
17
 
8 204
-
-
-
-
8 204
Sum
             
146 554
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
               
Langsiktig gjeld
               
Lån
20
 
20 192
-
-
-
-
20 192
Langsiktig renteswap
20
2
-
-
-
674
-
674
Sum
             
20 865
                 
Kortsiktig gjeld
               
Lån og kreditter
20
 
34 496
-
-
-
-
34 496
Leverandørgjeld
22
 
45 175
-
-
-
-
45 175
Annen kortsiktig gjeld
22
 
135 229
-
-
-
-
135 229
Sum
             
214 899
                 
Sum finansielle instrumenter
   
381 645
-
-
674
-
382 318
                 
                 
2014
Note
Verdsettelses-nivå
Lån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
               
Kortsiktige fordringer
               
Kundefordringer
15
 
407 776
-
-
-
-
407 776
Andre kortsiktige fordringer
   
39 210
-
-
-
-
39 210
Kontanter og kontantekvivalenter
17
 
22 560
-
-
-
-
22 560
Sum
             
469 545
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
               
Langsiktig gjeld
               
Lån
20
 
21 332
-
-
-
-
21 332
Langsiktig renteswap
20
2
-
-
-
1 365
-
1 365
Sum
             
22 697
                 
Kortsiktig gjeld
               
Lån og kreditter
20
 
177 969
-
-
-
-
177 969
Leverandørgjeld
22
 
228 225
-
-
-
-
228 225
Annen kortsiktig gjeld
22
 
242 856
-
-
-
-
242 856
Sum
             
649 050
                 
Sum finansielle instrumenter
1 139 928
-
-
1 365
-
1 141 293
                 
Verdsettelseshierarki
               
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.
                 
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
Note 27
Transaksjoner med nærstående parter
(Alle tall i NOK 1.000)
         
         
Goodtech ASA er morsselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 11 selskaper per 31.12.2015. Disse er presentert i note 19. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Aktivitet mellom konsernselskaper er presentert i segmentinformasjon i note 3 i konsernregnskapet. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech har i løpet av 2015 solgt datterselskapet Goodtech Intressenter AB. GIAB er morselskap i Goodtechs svenske underkonsern og eier samtlige aksjer i Goodtech Projects & Services AB, INAC Process AB og Power Control AB. Goodtech Projects & Services AB eier 50 % av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av Transaksjonen, og som tidligere er behandlet som en felleskontrollert virksomhet i konsernregnskapet. Transaksjoner med konsernselskaper og mellomværender med felleskontrollert virksomhet er eliminert i konsolidert konsernregnskap, og transaksjonene er gjennomført basert på armlengdes prinsipp.
         
Kjøper av Goodtech Intressenter AB er AB Coport 480, nå ved navn til Eitec Holding AB. Kjøper er kontrollert av Rolf Tannergård, som før transaksjonen var Goodtechs største aksjonær og styremedlem. Oppgjøret for transaksjonen bestod av sletting av kjøpers aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse samt en kontantbetaling. Jfr. note 2.
         
Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. GIAB har i 2015 hatt en leveranseavtale med Tunnelentreprenad Svenska AB tilknyttet Norra Länken prosjektet. Gjennom EI & Industrimontage Tannergård AB eier Rolf Tannergård Tunnelentreprenad Svenska AB. GIAB har også i 2015 leid lokaler av Hägglundsfastigheterna AB hvor Rolf Tannergård er deleier og styreleder. I løpet av 2015 er det gjennomført transaksjoner med GIAB på totalt 7,9 mill. svenske kroner, hhv. 6,4 mill. svenske kroner til Tunnelentreprenad Svenska AB og 1,5 mill.svenske kroner til Hägglundsfastigheterna AB.
         
Fire av Goodtechs hovedaksjonærer ga i 2014 et lån til selskapet på til sammen 12,6 mill. kroner Lånet ble gitt på markedsmessige betingelser og er tilbakebetalt pr. 31.12.15.
         
Hovedeier Holmen Industri Partners AS har levert tjenester i forbindelse med restruktureringsprosessen på 0,5 mill. kroner.
         
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene, i henhold til armlengdes prinsipp.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor. Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 28 i konsernregnskapet.
Note 28
Ytelser til styret, ledelsen mv.
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
                 
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret, og vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Oppgitt beløp i tabellen nedenfor er godtgjørelser vedtatt av generalforsamlingen 2015.
                 
Total godtgjørelse til styret, valgkomitee og styrekomiteer kostnadsført i 2015 var henholdsvis 1,7 mill. kroner, 0,1 mill. kroner, og 0 mill. kroner. I 2014 utgjorde godtgjørelsen henholdsvis 1,8 mill. kroner, 0,1 mill. kroner og 0,1 mill. kroner.
                 
Viser til note 18 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
                 
Styret og valgkomité
Periode
   
Ordinært styrehonorar
Honorar styrekomiteer
Sum 2015
Sum 2014
Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
     
275
4
279
275
Karl Erik Staubo
Styremedlem
     
175
25
200
210
Veroslav Sedlak
Styremedlem
     
175
-
175
175
Hilde Matre Vik
Styremedlem
     
175
-
175
-
Annema Sødahl Wessel
Styremedlem
   
175
25
200
210
Tine G. Wollebekk
Styremedlem
apr 12-nov 13
 
-
-
-
88
Rolf Tannergård
Styremedlem
     
175
-
175
175
Åsa Otterlund
Styremedlem
apr 13- des 15
 
175
28
203
200
Osvaldo Chamorro
Styremedlem, ansatterepresentant
   
-
-
-
51
Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansatterepresentant
   
88
-
88
88
Gunnar Strand
Styremedlem, ansatterepresentant
des 13-apr 14
 
-
-
-
36
Christer Erita
Styremedlem, ansatterepresentant
mai 14-des 15
 
88
-
88
-
Susanne Häggström
Styremedlem, ansatterepresentant
mai 14-des 15
 
88
-
88
-
Göran Rönnbäck
Styremedlem, ansatterepresentant
juli 12-feb 14
 
-
-
-
67
Nicolas Brun-Lie
Valgkomiteens leder
   
50
-
50
50
Stig Martin *)
Valgkomite medlem
     
60
-
60
-
Harald Skogholt
Valgkomite medlem
     
30
-
30
30
                 
*) Utbetalt honorar gjelder for 2014 og 2015
                 
Ansatterepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
                 
Godtgjørelse til konsernledelsen
             
       
 
       
Konsernledelsen
 
Valuta
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2015
Sum 2014
Arve Teie
Fungerende konsernsjef
 
NOK
1 881
70
29
1 976
1 581
Synnøve Granli
CFO
 
NOK
1 522
70
24
1 612
1 501
Magne Reierson 1)
Konserndirektør, Projects & Services Norge
 
NOK
1 281
70
79
1 426
1 423
Hans Vedde 2)
Konserndirektør, Solutions
NOK
1 226
63
42
1 331
1 329
Rune Hoseth
Konserndirektør, Environment
NOK
1 515
70
34
1 619
1 360
Eiliv Elvebakk 1)
Konserndirektør, Products
NOK
951
56
60
1 067
1 016
               
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
2) Godtgjørelse er utbetalt delvis fra datterselskap og delvis fra morselskap i konsernet.
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
                 
Tidligere konsernsjef har mottatt sluttvederlag tilsvarende 12 mnd etter sin fratredelse som konsernsjef. Sluttvederlaget er utbetalt som etterlønn tom. februar 2015 i tillegg til en engangsutbetaling i mars 2015. Totalt utbetalt vederlag i 2015 er 1,2 mill. kroner
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledelsen.
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
                 
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2015, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet. Retningslinjene skal være veiledende for styret.
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som insentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnssystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
                 
Lønnssystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for spesialtilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
- Naturalytelser
           
- Bonuser
           
- Aksjebasert avlønning
           
- Pensjonsordninger
           
- Etterlønnsordninger
           
- Andre godtgjørelser
           
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
                 
Naturalytelser
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
                 
Bonuser
Goodtech har pr i dag ikke noe etablert insentiv- eller bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet.
                 
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter i noen av konsernets datterselskaper.
                 
Aksjebasert avlønning
           
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har ikke gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2015.
                 
Styret kan i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
                 
Pensjonsordninger
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
                 
Etterlønnsordninger
             
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnsordning varierende mellom 12 og 18 måneder.
                 
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det avtalt et sluttvederlag tilsvarende inntil 18 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 18 måneder.
                 
Andre godtgjørelser
             
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.
                 
Generelt
             
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal:
                 
  • Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
  • Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
  • Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.
Note 29
Usikre forpliktelser
       
               
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
       
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
               
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
           
Bank- og konserngarantier
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor SEB og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets konsernkontoordning og driftkredittrammer. Viser til note 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
Note 30
Offentlige tilskudd
     
           
I 2015 er det i konsernet inntektsført tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på 1,0 mill. kroner. Tilskuddet gjelder utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (Heat Pipe). Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet. I 2014 mottok konsernet 1,5 mill. kroner i tilskudd.
           
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
Note 31
Hendelser etter balansedagen
               
Avtale om salg av aksjene i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS») ble inngått 15. oktober 2015. Salget er endelig gjennomført 29. februar 2016.
               
Goodtech har solgt alle aksjene i Goodtech Products AS (GPR) til Addtech Nordic AB. Avtalen ble inngått 27. januar 2016 og transaksjonen ble gjennomført 1. februar 2016.