Årsrapport 2015 Goodtech

Årsberetning 2015

Goodtech har i 2015 arbeidet med strukturelle og strategiske tiltak for å øke forretningsmessig fokus og satsning. Dette har medført en tydeliggjøring av konsernets fremtidige kjernevirksomhet, og salg av virksomhet utenfor kjerneområdet.

 

Salg av Goodtech Intressenter AB ble gjennomført 22. desember 2015, mens salg av Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS er gjennomført etter utgangen av 2015. 

Goodtech kommer ut av den strategiske restruktureringen med en bedret finansiell stilling, sterkere teknologisk fokus og en spisset markedsinnretning.

Virksomheten
Goodtech er etter den strategiske restruktureringen fortsatt et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologikonsern. 

Goodtech er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.  Konsernet har aktivitet i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge.  Goodtech ASA er morselskapet i konsernet.

Konsernets hovedmarkeder er industri, energi, miljø og infrastruktur. 

Goodtech har i underkant av 400 ansatte og en omsetning på ca. 700 mill. kroner i den videreførte virksomheten.

Visjon og verdier

Goodtechs visjon er å skape en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger.

Goodtech bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom leveranse av avansert automatiserings- og produksjonsteknologi, oppgradering av infrastruktur og energisystemer. Vår ambisjon er å levere effektive løsninger som øker konkurransekraften i industrien og møter samfunnets miljøutfordringer. 

Goodtechs forretningsidé er å utvikle og levere prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.  

Goodtechs kjernekompetanse er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Teknologien og prosjektleveransene understøttes av en betydelig ingeniørkompetanse og prosjektgjennomføringsevne.

Goodtechs verdier er å være kundefokusert, engasjert, delaktig, innovativ og presterende.

Verdiene er våre leveregler.  Bedriftskulturen og verdigrunnlaget sammenfattes i disse fem stikkordene som underbygger Goodtechs strategier og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell.

Strategiske og strukturelle prosesser
For å øke forretningsmessig fokus og satsning, har Goodtech gjennom 2015 tydeliggjort sin fremtidige strategiske kjernevirksomhet. Dette betyr en økt selvstendiggjøring av de operative enhetene i konsernet, samt en tydeligere strategisk inndeling.

Restruktureringsprosessen har også medført salg av virksomhet utenfor kjerneområdet.

I oktober ble det inngått avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Intressenter AB (GIAB) til AB Coport 480, nå Eitech Holding AB, et selskap kontrollert av Goodtechs daværende største aksjeeier Rolf Tannergård. Avtalen ble godkjent av Goodtech ASAs generalforsamling den 9. november 2015, og transaksjonen ble gjennomført 22. desember 2015. 

Det ble i oktober  inngått avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Environment AS til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP»).  Avtalen ble endelig gjennomført 29. februar 2016.

I slutten av januar 2016 inngikk Goodtech avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS til det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech»).  Avtalen ble endelig gjennomført 1. februar 2016.

Etter gjennomført restrukturering er Goodtech organisert i følgende rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder) i den videreførte virksomheten: Projects & Services Norge, Solutions og Environment. 

Året 2015 - Videreført virksomhet

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2015 2014 Endring
 Driftsinntekter 698 812 638 769 9,4 %
 Driftsresultat (EBITDA)* 865 5 973 -85,5 %
 EBITDA margin % 0,1 % 0,9 % -0,8 %
 Resultat før skattekostnad  -81 210 -24 653  
 Ordrereserve 416 843 363 264 14,7 %
 Antall ansatte 377 363 3,9 %

*) før spesielle driftsposter

Omsetningen har økt i den videreførte virksomheten i 2015 sammenlignet med fjoråret.  Aktiviteten har imidlertid vært noe lavere enn forventet i årets to siste kvartaler, grunnet noe svakere markedsforhold.  Enkelte større prosjektnedskrivinger drar ned lønnsomheten for året. 

Gjennomførte kostnadsreduserende tiltak med nedbemanning av lokale og sentrale staber høsten 2014 har gitt en lavere kostnadsbase i 2015, noe som vil gi effekt fremover. Overordnede stabsorganisasjoner er redusert ved en nødvendig nedbemanning, og enkelte stabsfunksjoner er flyttet ut i forretningsområdene for å skape et større operasjonelt moment.  Målet er å styrke forretningsområdenes konkurransekraft og øke gjennomføringsevnen.

Tiltaks- og forbedringsprogrammene fortsetter i de operasjonelle forretningsområdene og har som mål å styrke salgs- og markedsarbeidet, forbedre prosjektgjennomføringen og redusere driftskostnadene. Styret vil ha fokus på oppfølging av dette fremover.

Goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions er nedskrevet med NOK 31 mill. i 2015. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler tilknyttet utviklingsprosjekter i Environment og Projects & Services med tilsammen NOK 29,6 mill. Dette sammen med enkelte prosjektnedskrivinger gir negativt resultat før skatt i 2015.

Konsernet har hatt en god ordreinngang i 2015, og med flere viktige strategiske kontrakter innenfor de ulike forretningsområdene.  Ordrereserven er opprettholdt på et høyt nivå ved utgangen av året.  Markedsutsiktene er gode, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til global økonomi og påvirkning av endringene innen olje&gassmarkedet.

 

Forretningsområdet Projects & Services Norge
Innen Projects & Services Norge utfører Goodtech automatiserings, elektro- og montasjeoppdrag av ulik karakter, fra forprosjekt og leveranseprosjekt til drift og vedlikehold.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2015 2014 Endring
 Driftsinntekter 315 535 279 232 13,0 %
 Driftsresultat (EBITDA) 12 105 21 271 -43,1 %
 EBITDA margin % 3,8 % 7,6 % -3,8 %
 Ordrereserve 86 451 122 792 -29,6 %
 Antall ansatte 223 202 10,4 %

 

Project & Services Norge leverer i 2015 betydelig økt omsetning sammenlignet med fjoråret, til tross for nedgangen i olje&gass-markedet.  Aktiviteten har imidlertid vært noe lavere enn forventet i enkelte divisjoner i årets to siste kvartaler. Dette sammen med en større prosjektnedskriving drar ned lønnsomheten for året.

Det arbeides videre med lønnsomhetsforbedrende tiltak. Økt innsats og fokus på salg har gitt positiv effekt hvor Projects & Services Norge har vunnet flere viktige kontrakter i 2015 og etter årets slutt.

Av større kontrakter er kontrakt med GE Power for levering av elektro-, instrument- og automatiseringssystemer til renseanlegget som GE Power skal levere til Hydros planlagte teknologipilot på Karmøy. Teknologipiloten som Hydro ønsker å bygge på Karmøy skal bli verdens mest klima- og energieffektive produksjonslinje for aluminium.

Goodtech har også vunnet en kontrakt med Teekay Offshore for oppgradering av sikkerhets- og automatiseringssystemene til FPSO Petrojarl 1, som skal benyttes i forbindelse med produksjon på Atlanta-feltet utenfor kysten av Brasil.

I et olje&gass-marked i omstilling ser Goodtech muligheter for å vokse i et marked som er i stor endring og trenger kostnadseffektive partnere.

 

Forretningsområdet Solutions
Innen dette forretningsområdet leveres produksjonslinjer, maskiner og logistikkløsninger. Goodtech har egne teknologier, med varemerker som Portabulk® og MTH Warehouse, som eksempler. Goodtech leverer  egen teknologi og løsninger innen robotceller og materialtransport. Goodtech eksporterer også utvalgte produkter og teknologier.

 
 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2015 2014 Endring
 Driftsinntekter 172 437 189 469 -9,0 %
 Driftsresultat (EBITDA) -4 665 -3 993 16,9 %
 EBITDA margin % -2,7 % -2,1 % -0,6 %
 Ordrereserve 53 019 78 664 -32,6 %
 Antall ansatte 102 97 5,2 %

 

Solutions viser svakere utvikling enn forventet i 2015, grunnet for lav aktivitet og ressursbelegg samlet for forretningsområdet, samt prosjektnedskrivinger i den svenske virksomheten. 

Iverksatte tiltak innen anbudsarbeid og prosjektgjennomføring, samt  styrking av nøkkelkompetanse gjennom 2015 forventes gradvis å forbedre resultatene i 2016.  Ytterligere rekruttering av teknisk personell pågår.

Det synes å være noe bedret investeringsvilje i markedet og prospektmengden er på et tilfredsstillende nivå. Høsten har vært preget av svak ordreinngang i deler av organisasjonen, men innen flere av markedsområdene er det større prosjekter for avgjørelse fremover som underbygger vår forventninger for kommende kvartaler. 

 

Forretningsområdet Environment
Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann- og avløpsrenseanlegg, samt oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.  Aktiviteten foregår via datterselskapet Goodtech Environment AB, som er lokalisert på Åland (Finland). 

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2015 2014 Endring
 Driftsinntekter 217 031 184 360 17,7 %
 Driftsresultat (EBITDA) 7 335 5 233 40,2 %
 EBITDA margin % 3,4 % 2,8 % 10,6 %
 Ordrereserve 277 373 161 808 71,4 %
 Antall ansatte 46 47 -2,1 %

 

Environment leverer en betydelig økt omsetningen i 2015 sammenlignet med fjoråret.  Underliggende drift er positiv, og EBITDA er økende, til tross for at svingningene i valutakursen EUR-NOK påvirker regnskapsmessig resultat negativt i 2015.

Environment er fullt belagt med prosjekter hvor effektiv og aktiv prosjektledelse fortsetter å gi gode marginer, selv om avslutningen på året ble litt svakere enn forventet.

Ordrereserven er på et høyt nivå ved utgangen av året. Environment har vunnet flere store kontrakter i løpet av 2015, herunder kontrakt på bygging av Langevatn vannbehandlingsanlegg i Stavanger på NOK 140 mill. og kontrakt med Kristiansand kommune vedrørende utbygging av Odderøya renseanlegg på NOK 70 mill. inkludert opsjoner.  Med disse kontraktene befester Environment for alvor sin posisjon i det norske markedet.

Etter årsslutt er Environment tildelt en entreprise med Oskarshamn kommune, Sverige på SEK 82 mill., i forbindelse med ombygging og utvidelse av Ernemar avløpsrenseanlegg.

Inngåtte kontrakter i 2015 og etter årsslutt sikrer Environment en meget god ordrereserve fremover.

 

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet
Konsernets finansielle situasjon er betydelig bedret etter gjennomførte salgstransaksjoner. Netto rentebærende gjeld for konsernet utgjør NOK 34,5  mill. per 31.12.2015, mot NOK 178,1 mill. på samme tidspunkt i fjor.  Goodtech-konsernet tilfredsstiller bankens krav til finansielle nøkkeltall (covenants) ved utgangen av året. 

Egenkapitalen per 31.12.2015 er NOK 341,7 mill., noe som gir en egenkapitalgrad på 51,5 %, mot 43,8 % i fjor.

Kontantstrøm fra drift for videreført virksomhet ble NOK 1,4 mill. i 2015 mot NOK -15,8 mill. i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.  Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og har i 2015 gjennomført tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer.  Vi ser at iverksatte tiltak har gitt gode effekter, og dette vil ha fortsatt fokus fremover.

Engasjementsavtalen med konsernets hovedbankforbindelse SEB er fornyet 31.12.2015.  Konsernet er i prosess med å vurdere finansieringsbehov og valg av fremtidig hovedbankforbindelse for den videreførte virksomheten.  

Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør 10,1 % ved utgangen av 2015 mot 25,9 % året før.  

 

Aksje- og aksjonærforhold
I forbindelse med gjennomføringen av salget av Goodtech Intressenter AB til Eitech Holding AB den 22. desember 2015 har Goodtech foretatt en sletting av 9.652.759 av kjøpers aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Selskapets aksjekapital består etter dette av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 45.752.292 pr 31.12.2015. 

Alle aksjonærer i Goodtech skal ha like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

Holmen Industri Invest I AS er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 34,3 % av aksjene. Skagen Vekst  er nest største aksjonær med en eierandel på 9,0 %. Deretter følger Sedlak Holding AS med 6,8% og EIO AS med 5,9 % av aksjene.

En stor andel av av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 126.160 egne aksjer, tilsvarende 0,55 % av selskapets aksjekapital.

Goodtech har i 2015 tilbakebetalt lån på NOK 12,6 mill. som ble gitt fra fire av selskapets hovedaksjonærer i 2014.

Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.


 

Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet
Goodtech arbeider aktivt med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen. Aktiviteter skal planlegges og utføres slik at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades.

Goodtech har gjennom de senere årene arbeidet med målrettede aktiviteter for å sette HMS-arbeidet i fokus og styrke konsernets sikkerhetskultur. HMS er et lederansvar som følger selskapets linjeorganisasjon, og skal drives i henhold til lover og myndighetskrav, og i henhold til Goodtechs HMS-rutiner i bedriftens styringssystem.

For Goodtech omfatter HMS-begrepet følgende:

  • Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø
  • Sikkerhet for det ytre miljø
  • Sikkerhet for eiendom og materiell

Dette innebærer målrettede aktiviteter og fokus på å:

  • arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
  • sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller komplekse prosjekter
  • sikre og styrke konsernets felles metoder
  • effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
  • forvalte og utvikle konsernets samhandlingssystem med prosesser, strukturer, rutiner og maler.

Goodtech har som målsetning å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføringsmetoder, samt kompetent personell som setter sikkerhet, kundene og medarbeiderne i fokus.

Hele virksomheten innenfor Projects & Services og Solutions er ISO-sertifisert.

 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2015
 Rapporterte arbeidsuhell 9
 Rapporterte arbeidsuhell med fravær 5
 Sykefravær 4,0 %
 Dødsfall blant ansatte 0

 

De siste årene har Goodtech hatt et økende fokus på rapportering av ulykker og uønskede hendelser.  Alles helse og sikkerhet har høyeste prioritet, og i tillegg til løpende risikovurderinger er det av avgjørende betydning å lære av egne feil.  Dette har Goodtech satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og arbeidsuhell.  Sammen med løpende kartlegging av risiko og risikoanalyser er dette et viktig virkemiddel i det forebyggende HMS-arbeidet. Arbeidet med å nå Goodtechs visjon om null skader og ulykker på arbeidsplassen fortsetter, og det legges ned betydelige ressurser for å heve HMS-nivået videre. 

Goodtech følger de etiske retningslinjene i FNs Global Compact fra år 2000, og har innarbeidet disse i konsernets etiske retningslinjer. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Med bakgrunn av uregelmessigheter som ble avdekket i deler av virksomheten i Stockholmsregionen i det nå solgte datterselskapet GIAB høsten 2014, har Goodtech i 2015 gjennomført både interne og eksterne granskninger etter at forholdene ble politianmeldt i oktober 2014.    I løpet av 2015 er det også igangsatt et omfattende compliance- program i konsernet for å sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av de etiske retningslinjene, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på selskapets etiske retningslinjer.  Programmet vil fortsette i 2016.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og/eller trakassering.  Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

 Ansatte (videreført virksomhet) 2015 2014
 Antall ansatte 377 363
 Andel kvinnelige ansatte 11,7 % 14,0 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 3 av 7

 

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi og administrasjon.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 28 til årsregnskapet.

 

Miljørapportering
Goodtech bidrar positivt til samfunnets utvikling og det grønne skifte gjennom å levere kostnadseffektive prosjekter og innovative teknologiløsninger. Samtidig forbruker virksomheten råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport.

Det henvises ellers til redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten. 

Risikofaktorer og risikostyring 
Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko.  Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur og miljø er eksempler på slike.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.
Goodtech arbeider aktivt med å håndtere risiko i alle sine forretningsområder, og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen.  Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter.  Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger.  Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2015.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.  Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned.  Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Det er fortsatt press i arbeidsmarkedet, særlig på prosjektledersiden.  Dette vil kunne påvirke konsernets tilgang på relevant kompetanse. Disse risikoforholdene har høy fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres i de enkelte driftsenheter med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.


Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK.  For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på selskapets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Det gjøres regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforholdene belyses og vurderes.

   

Forskning og utvikling 
Goodtech arbeider løpende med større og mindre teknologiutviklingsprosjekter. En stor del av utviklingen er knyttet til løsninger som skal leveres til kunde. Vi har samlet de løsningsorienterte teknologiene i Solutions. Dette er et godt og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- og produktutvikling.   Som eksempel selger vi vår egen teknologiløsning for høylager, materialhåndtering og robotceller og kombinasjoner av disse.

Det jobbes videre med endelige avklaringer av energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology. Konsernet har i 2015 nedskrevet balanseførte verdier tilknyttet dette prosjektet med NOK 26,6 mill.
 

Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 16. mars 2016 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

 

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 

 

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA 
Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK -75,6 mill. for videreført virksomhet. Resultat per aksje utgjør NOK -5,28 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et underskudd på NOK 108,7 mill. i 2015. Årets underskudd foreslås dekket av annen egenkapital.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 327,0  mill.

Goodtech er i prosess med etablering av ny hovedbankforbindelse, og vil når ny bankavtale er på plass vurdere grunnlaget for utdeling av utbytte.  På bakgrunn av dette vil styret foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kr 1,50 pr aksje, til sammen inntil NOK 34,3 mill., på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2015.  

 

Hendelser etter årets utløp 
Goodtech har vunnet flere nye kontrakter etter årsslutt innenfor alle forretningsområdene.  Disse er omtalt under de enkelte forretningsområder.

Salgsavtale inngått og gjennomført etter kvartalsslutt er omtalt foran, under avsnittet om Strukturelle og strategiske prosesser.

 

Konsernets fremtidige utvikling 
Goodtech vil etter gjennomføring av de inngåtte salgsavtaler fortsatt være et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Teknologien og prosjektleveransene understøttes av en betydelig ingeniørkompetanse og prosjektgjennomføringsevne.

Selskapets hovedmarkeder er industri, energi, miljø og infrastruktur. 

Goodtech vurderer markedsituasjonen som tilfredsstillende, men ser at svingninger i enkeltmarkeder påvirker investeringer og oppstart av prosjekter.

Det forventes økt konkurranse innen våre hovedforretningsområder i det norske markedet, som følge av nedgangen i olje og gass-industrien. Til tross for dette er Goodtech godt posisjonert innen våre hovedmarkeder og godt posisjonert for det grønne skifte.

Goodtech vil bygge videre på eksisterende langsiktige kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning. 

Med de strukturelle og organisasjonsmessige endringene som  er gjennomført, samt iverksatte tiltaksprogram har konsernet bedre forutsetninger for lønnsomhet, samt tydeligere strategisk innretning mot et godt markedspotensial innen de forskjellige forretningsområdene.  Dette sammen med en høy ordrereserve og en betydelig bedret finansiell situasjon, gir konsernet et godt grunnlag for fremtidig vekst og utvikling.

Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil videreføre en aktiv utbytte­politikk fra selskapet fremover, tilpasset selskapets resultater og finansielle situasjon.

 

Oslo, 16. mars 2016

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder 
  Karl-Erik Staubo
Styremedlem
  Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem
         
Hilde Vik Matre
Styremedlem
  Terje Thon
Styremedlem
  Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansattes representant
         
        Arve Teie
Fungerende konsernsjef