Årsrapport 2015 Goodtech

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Goodtech ASA, konsern og morselskap, per 31. desember 2015.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2015. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2015. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 per 31.12.2015.

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2015 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2015
  • gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over
    • utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
    • de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor.

Oslo, 16. mars 2016

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder    

 

Karl-Erik Staubo 
Styremedlem

 

Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem

 

 

 

 

 

Terje Thon
Styremedlem

 

Hilde Vik Matre
Styremedlem

 

Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansattes representant

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

Arve Teie
Fung. konsernsjef